Důchody

Máme specializovaný tým, který je podrobně obeznámen s aktuálními problémy a který působí v centru penzijního světa. Patříme do vybrané skupiny firem, které mají celosvětové zkušenosti a prostředky. To nám umožňuje poskytovat špičkové služby i v zahraničí. Hodnoty vloženého jmění v této oblasti se u našich klientů obvykle pohybují v rozmezí od 25 do 500 milionů liber. Poskytujeme poradenské služby však ale i v řadě případů, které uvedené hodnoty překračují.

Naši právníci specializovaní na důchodovou problematiku znají každý aspekt poskytování důchodů, včetně zakládání, provozu, regulace a restrukturalizace všech typů penzijních fondů v soukromém i ve státním sektoru. Kromě toho mají rozsáhlé zkušenosti s řešením sporů v této oblasti.

Nabízíme poradenské služby související se všemi aspekty regulace, správy a restrukturalizace penzijních plánů a se soudními spory, pravidelně spolupracujeme se zaměstnavateli a správci penzijních systémů. Naším cílem je poskytovat praktické obchodněprávní poradenství kombinující technické znalosti se snahou nalézt vyhovující řešení. Chceme být důvěryhodnými právními a obchodními poradci našich klientů, aby nás mohli považovat za součást svého týmu.

Naše služby zahrnují:

Koncepce systému a poradenské služby

Naše společnost je schopna poradit srozumitelným a dostupným způsobem správcům a zaměstnavatelům, pokud jde o jejich povinnosti a odpovědnosti, za účelem eliminace rizika porušení platných právních předpisů. Tým specializovaný na penzijní problematiku poskytuje poradenské služby pro více než 500 penzijních systémů, včetně druhého největšího zaměstnaneckého penzijního systému ve Velké Británii, což mu garantuje vynikající předpoklady pro to, aby mohl klientům nabídnout odborné a kvalifikované poradenství. Stejně jako v případě konzultací zaměřených na dodržování platné legislativy jsme pevně přesvědčeni o tom, že jsme v plném rozsahu řádně obeznámeni i s teprve připravovanou legislativou, proto jsme schopni klienty komplexně upozornit na všechny kroky, které musí podniknout. Důkazem naše nedávné služby, které jsme poskytli celé řadě klientů v souvislosti s automatickou registrací.

Správa závazků

Prodlužování průměrné délky lidského života a nepříznivé podmínky panující na trhu ve stále větší míře způsobují, že zaměstnavatelé financující penzijní plány stále častěji hledají cesty, jak dostát svým závazkům v oblasti financování.

Máme zkušenosti s poskytováním poradenských služeb zaměstnavatelům a správcům ve všech oblastech problematiky správy závazků. Poskytli jsme poradenské služby zejména v případě různých fondů sekuritizovaných cenných papírů (tzv. asset-backed securities, longevity swaps).

Celá řada těchto řešení vyžaduje kromě znalosti důchodové problematiky také znalosti z celého spektra právních disciplín, mezi které patří například právní problematika strukturovaného financování, fondů, daní, pracovněprávní předpisy a pojištění. Jako významná právní poradenská firma poskytující komplexní portfolio právních služeb disponujeme právními experty ve všech uvedených oblastech. Jsme proto schopni poskytnout integrovaný, zkušený tým, který pomůže klientům implementovat zvolenou strategii. Zároveň jsme v souvislosti s prodlužováním průměrné délky lidského života vytvořili multioborovou hedgingovou skupinu tvořenou členy našich penzijních, daňových a pojišťovacích skupin a skupin z oblasti strukturovaného financování ve Velké Británii a v USA. Díky této skupině využíváme zkušenosti ve  velmi složité oblasti důchodové problematiky.

Fúze, akvizice a další transakční činnosti

Máme bohaté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb ve všech oblastech podnikových transakcí, od due diligence, kdy jsou vyhodnocovány problematické okruhy otázek v penzijní oblasti, až po kompletní dokumentaci k samotným transakcím zahrnující zpracování návrhů a projednání příslušných penzijních záruk a zajištění.

Máme bohaté zkušenosti, díky kterým poskytujeme poradenské služby ve všech zmíněných oblastech. Zejména v případě přeshraničních transakcí klient potřebuje pochopit způsob, jak fungují penzijní systémy  v různých zemích, a zároveň znát jejich dopad, jsme jakožto přední celosvětová právnická a poradenská firma schopni povolat mezinárodní tým, který potřebné poradenské služby poskytne.

Soudní spory týkající se penzijních a důchodových systémů

Spory vznikající v souvislosti s penzijními systémy se vyskytují v mnoha různých podobách a dimenzích, od prostého postoupení záležitosti důchodovému ombudsmanovi až po spory, ve kterých jde o mnohamilionové částky (liber) a které se týkají například zisku, dluhu statutárních orgánů a návratnosti investic. Spor nemusí být sám o sobě příliš významný, jeho výsledek ale může ovlivnit mnoho účastníků a může mít dalekosáhlé důsledky, finanční i jiné. Spory tohoto typu často vyžadují citlivý přístup vzhledem ke vztahu správce-účastník-zaměstnavatel, o který v těchto sporech jde.

S ohledem na tyto faktory, a též vzhledem k vysoce technické povaze  legislativy v oblasti penzijních otázek a k jedinečným postupům používaným v rámci těchto sporů, se ze soudních sporů týkajících se důchodové oblasti stala specializovaná oblast. Jsme odborníci, kteří řeší spory v souladu s požadavky penzijních systémů. Chápeme podstatu různých vztahů, které jsou ve hře, a máme odborné znalosti jak z oblasti penzijní legislativy, tak i zkušenosti z praxe při řešení souvisejících sporů. Můžeme tak klientům ukázat cestu k úspěšným řešením.

Investice penzijního fondu a dodržování platných právních předpisů

Pokud jde o investice penzijního fondu, náš penzijní tým je ve spolupráci s  fondy, regulačními a daňovými týmy schopen nabídnout komplexní přístup. Investiční poradenství bude pro správce zásadní otázkou v situaci, kdy se rozhodnou realizovat konkrétní investici. Náš specializovaný penzijní tým bude spolupracovat s vašimi investičními poradci při poskytování poradenských služeb správcům, pokud jde o podstatu jejich povinností a dodržování pravidel investování penzijního plánu. Přezkoumáme získané informace a rady v oblasti investic, abychom se přesvědčili, že zahrnují vše, co legislativa v této souvislosti vyžaduje.

Náš tým má bohaté zkušenosti s přezkoumáváním smluv a s poskytováním poradenských služeb klientům při jednání o podmínkách jejich investic. Díky zkušenostem získaným při zastupování celé řady vedoucích pracovníků při zakládání obdobných fondů jsme schopni poskytnout klientům aktuální informace o obchodněprávních normách a vývojových trendech v těchto smlouvách, a to ve Velké Británii nebo kdekoli jinde na světě.

Odměny

Poskytujeme právní podporu podnikům při tvorbě opatření a plánů v oblasti odměňování zaměstnanců a motivačních programů (např. ve formě tzv. equity incentive), které jsou v souladu se složitými a rychle se měnícími pravidly v oblasti daní, důchodů, pracovněprávní legislativy a cenných papírů. Naše služby pokrývají široké spektrum opatření na poli zaměstnaneckých benefitů, včetně tvorby pracovních smluv, smluv o poskytnutí odstupného a smluv o jmenování/odvolání z funkce, akciových opcí, akcií a dalších motivačních opatření v souvislosti s odměňováním.

Klientům poskytujeme poradenství při tvorbě a implementaci efektivních programů zaměstnaneckých bonusů pro zaměstnance a vedoucí pracovníky a při tvorbě smluv o podílech na zisku. Podnikům pomáháme skloubit zásady programů odměňování s cíly společnosti a akcionářů, provádíme revize existujících pracovních smluv za účelem stanovení optimálního způsobu implementace vybrané strategie, přičemž připravrujeme návrhy veškeré potřebné dokumentace.

Poskytujeme také poradenské služby v oblasti alternativních podnikových struktur a prostředků v základním vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec.

Zaměstnanecké benefity

Klientům poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to včetně flexibilních benefitů, tzv. salary sacrifice arrangements či smluv o výhodných půjčkách. přičemž jim zároveň pomáháme při vyřešení klíčové otázky, jak tato opatření začlenit do stávajících smluv o odměňování zaměstnanců.

Bonusy ve formě akcií

Obzvlášť rozsáhlé zkušenosti máme s navrhováním, implementováním a realizací motivačních smluv na bázi akcií - od dlouhodobých motivačních programů a plánů akciových opcí v domácím kontextu až po programy fungující napříč různými jurisdikcemi a daňově výhodné investice majetku v sektoru soukromého investování. Naše poradenské služby zahrnují oblast daňových předpisů, pracovněprávní předpisy, vnitropodnikové ceny, právní předpisy týkající se poskytování služeb na národní úrovni, registrace, odvodů a dodržování právních předpisů v souvislosti s odměňováním formou akcií.

Služby v oblasti globální mobility

Disponujeme týmem právníků a daňových poradců, kteří vzájemně spolupracují za účelem poskytnují komplexních služeb ve všech fázích  procesu najímání pracovních sil na mezinárodní úrovni, a to od počátečního hodnocení až po realizaci a strategii v oblasti přeložení/odchodu či opětovného najímání pracovníků.