Grønland og Danmark indgår aftaler vedrørende udnyttelse af uran i Grønland

Af:

Grønlands Landsstyre og den danske regering har indgået fire aftaler om kompetence- og ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og staten med hensyn til forhold vedrørende udnyttelse af uran i Grønland og etablering af uranminer og miner med uran som biprodukt i Grønland. Det oplyste landsstyret og Udenrigsministeriet den 1. februar 2016. Aftalerne følger op på en rapport fra 2013 om udvinding og eksport af uran udarbejdet af en grønlandsk-dansk arbejdsgruppe.

Generelt om aftalerne

Efter lov om Grønlands Selvstyre har Selvstyret overtaget kompetencen inden for råstofområdet. Selvstyret har således den lovgivende og udøvende magt inden for råstofområdet i Grønland. Staten har blandt andet kompetencen vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold i Grønland, og således har staten den lovgivende, udøvende og dømmende magt inden for det nævnte område i både Danmark og Grønland.

Kongeriet Danmark har videre tiltrådt nogle internationale aftaler (konventioner), der blandt andet forpligter Danmark til at overvåge og føre kontrol med salg og eksport af produkter med dobbelt anvendelse (dual-use produkter). Uran er et dual-use produkt, da uran både kan anvendes militært og kommercielt. Det betyder, at Kongeriget Danmark efter internationale aftaler er forpligtet til at overvåge og føre kontrol med salg og eksport af uran fra Grønland. Grønlands Selvstyre har overtaget kompetencen inden for råstofområdet og har dermed generelt også udenrigskompetencen inden for råstofområdet. Staten har dog udenrigskompetencen vedrørende forsvars- og sikkerhedsforhold inden for råstofområdet. Staten har således kompetencen med hensyn til at overvåge og føre kontrol med salg og eksport af uran fra Grønland, i det omfang overvågningen eller kontrollen vedrører forsvars- eller sikkerhedsforhold.

Tre af aftalerne blev underskrevet den 26. januar 2016, og den fjerde aftale blev underskrevet den 29. januar 2016. Aftalerne fordeler grundlæggende kompetencerne vedrørende kommerciel udnyttelse af uran og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse dermed mellem selvstyret og staten. Aftalerne overlader kompetencen vedrørende store dele af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger til staten, mens kompetencen vedrørende kommerciel udnyttelse af uran i vidt omfang henhører under Grønlands Selvstyre.

Efter aftalerne kan Grønlands Landstyre (Naalakkersuisut) fremover meddele tilladelser til kommerciel udnyttelse af uran i Grønland og føre tilsyn i forbindelse med udnyttelsen, herunder tilsyn med drift af uranminer og miner med uran som biprodukt i Grønland. Der har tidligere været en nultolerance i Grønland med hensyn til udnyttelse af uran, og det har derfor ikke tidligere været muligt at udnytte uran og etablere uranminer eller miner med uran som biprodukt i Grønland.

Staten har ingen kompetence vedrørende meddelelse af tilladelser til udnyttelse af uran med videre i Grønland, men staten har indflydelse på, hvortil og hvordan uran eksporteres fra Grønland. Staten har videre den overordnede kompetence vedrørende sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med udnyttelse af uran i Grønland.

Aftalernes betydning for Grønland og Danmark

Ministeren (nallakkersuisoq) for erhverv, arbejdsmarked og handel i Grønland, Randi Vestergaard Evaldsen, anser aftalerne for meget vigtige, da aftalerne skal sikre overholdelsen af sikkerhedsmæssige foranstaltninger vedrørende eksport af uran fra Grønland.

Den danske udenrigsminister, Kristian Jensen, og den danske erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, anser blandt andet aftalerne for en klar forbedring af det politiske samarbejde mellem Grønlands Selvstyre og staten.

Som en del af aftalerne vil den danske regering i foråret 2016 fremsætte flere lovforslag, der skal sikre, at uranminer og miner med uran som biprodukt i Grønland og eksporten af uran fra Grønland er i overensstemmelse med internationale aftaler (konventioner) derom. Lovforslagene har særligt til formål at sikre, at uran fra Grønland ikke anvendes til nukleare våbenprogrammer (atombomber med videre) eller terrorisme.