Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Af:

Skatteministeriet har sendt udkast til forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love i høring. Udkastet til lovforslaget medfører en nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Nedsættelsen foreslås tillagt virkning fra den 1. januar 2016.

Lovforslaget er en konsekvens af V-regeringens aftale med Danske Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Aftalen er et led i den samlede finanslovsaftale for 2016.

Forslaget indebærer, at bo- og gaveafgiften nedsættes gradvist fra 15 % til 5 % frem mod 2020 ved generationsskifte af en erhvervsvirksomhed. Lovforslaget har derudover følgende indhold:

  • Afgiftsnedsættelsen omfatter alene overdragelse til nære familiemedlemmer. Afgiftsnedsættelsen omfatter som udgangspunkt ikke en overdragelse til søskende og søskendes børn, medmindre overdrager er barnløs.
  • Betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession skal være opfyldt. Der stilles ikke krav om, at successionsreglerne faktisk er valgt, men betingelserne for at anvende successionsreglerne skal være opfyldt.
  • Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, og erhververen skal opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen.
  • Sælger erhververen virksomheden inden for de første 3 år, vil det medføre en forholdsmæssig betaling af bo- eller gaveafgift.
  • Overdrageren eller dennes nærtstående skal forud for overdragelsen have deltaget aktiv i virksomheden.

Der vil i forbindelse med dette forslag ske en stramning af successionsreglerne, for at sikre at de nedsatte bo- og gaveafgifter forbeholdes reelle erhvervsvirksomheder.

I forlængelse af forslaget vil det i Den Juridiske Vejledning blive tydeliggjort, at det er SKAT, der skal godtgøre, at aktie- og goodwillcirkulærerne ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien.

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften foreslås tillagt virkning fra den 1. januar 2016 og dermed med tilbagevirkende kraft. Det vil højst sandsynligt betyde en genoptagelse af eventuelle afgiftsberegninger i 2016.

Høringsfristen er fastsat til fredag den 13. januar 2017.