Nye regler om sejlads i Arktis og Antarktis er trådt i kraft

Af:

Den 1. januar 2017 trådte nye regler for sejlads i polarområderne Arktis og Antarktis i kraft. Reglerne omtales generelt som polarkoden. Polarkodens fulde, engelske navn er "International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code)". Polarkoden er udarbejdet af FN's internationale søfartsorganisation (International Maritime Organization (IMO)). Arbejdet med polarkoden blev indledt i 2008. Polarkoden blev vedtaget af 172 lande i november 2014. Polarkoden indeholder særligt regler om sikkerhed ombord på skibe, der sejler i polarvandene, og beskyttelse af miljøet i forbindelse med sejlads i områderne.

Generelt om polarkoden

Polarkoden indeholder regler for skibes sejlads i polarområderne Arktis og Antarktis. Polarkoden indeholder blandt andet ufravigelige regler om sikkerhed ombord på skibe, der sejler i polarvandene, (del I-A) og bekæmpelse af forurening (del II-A). Derudover indeholder polarkoden nogle anbefalede bestemmelser om de nævnte forhold (del I-B og del II-B). Bestemmelserne i polarkodens del I-B og del II-B kan fraviges.

Antallet af skibe, der sejler i polarvandene, er stigende. Det skyldes blandt andet etablering af nye fragtruter gennem polarområderne og øget turisme i områderne, herunder blandt andet sejlads med krydstogtskibe.

Baggrunden for udarbejdelsen og vedtagelsen af polarkoden er blandt andet, at skibes sejlads i polarvandene som følge af naturen og vejrforholdene i områderne generelt er forbundet med visse særlige risici. Særligt is i vandet og dannelsen af is på og i et skib kan vanskeliggøre forholdene under sejladsen. Desuden er naturen i områderne generelt sårbar, og sejlads med skibe i områderne bør derfor så vidt muligt være skånsom for miljøet.

Polarkoden indeholder blandt andet regler om et polarskibs isklasse, skibsskrogets tykkelse og konstruktion, for eksempel som dobbeltskroget. Polarkoden indeholder videre blandt andet krav til udstyr ombord på skibe, der sejler i polarvandene. Skibene skal blandt andet være udstyret med særlig termisk beklædning, udstyr til at fjerne is, sikre redningsbåde og redskaber, der skal sikre en tilstrækkelig sigtbarhed under vanskelige vejrforhold. Polarkoden indeholder desuden blandt andet regler om uddannelse af besætningen ombord på skibene.

For så vidt angår miljøforhold indeholder polarkoden blandt andet regler, der begrænser eller forbyder udledning af olie, kemikalier, madaffald og spildevand med videre fra skibene.

Særligt om krav til et skibs isklasse og certificering

Skibe, der anvendes til sejlads i polarvandene, skal fremover ansøge om meddelelse af et såkaldt polarskibscertifikat (Polar Ship Certificate). Certifikatet udstedes af den relevante nationale myndighed. Et skib kan certificeres i klasse A, klasse B eller klasse C.

Skibe i klasse A opfylder som minimum polarkodens krav til sejlads i polarvandene i førsteårs-is af medium tykkelse, hvor isen også kan omfatte dele af ældre is. Skibe i klasse B opfylder ikke kravene til et skib i klasse A. Skibe i klasse B opfylder som minimum polarkodens krav til sejlads i polarvandene i tynd førsteårs-is. Skibe i klasse C opfylder hverken kravene til et skib i klasse A eller klasse B. Skibe i klasse C opfylder kravene til sejlads i åbent hav eller under isforhold, der er mindre hårdere eller mindre alvorlige end isforholdene omfattet af klasse A eller klasse B.