Ny rapport om udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland offentliggjort

Af:

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) offentliggjorde i januar 2017 en rapport på engelsk på 244 sider om udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland. Rapportens titel er "Exploitation of Radioactive Minerals in Greenland - Management of Environmental Issues based on Experience from Uranium Producing Countries". I rapporten konkluderes det blandt andet, at udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland er mulig, uden at det medfører større miljøproblemer. Det forudsætter dog blandt andet, at der sker en tilstrækkelig og effektiv regulering af udnyttelsen af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland, og at myndighederne løbende fører tilsyn og kontrol med udnyttelsen.

Generelt om rapporten

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut. Rapporten er udarbejdet på baggrund af Grønlands Landsstyres (Naalakkersuisuts) beslutning om at ophæve den såkaldte nultolerance i forhold til udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland. Ophævelsen af nultolerancepolitikken åbner op for, at Naalakkersuisut kan behandle ansøgninger om udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland.

Rapporten har generelt til formål at samle viden om miljømæssige forhold og administrationen af minedrift med videre med hensyn til uran og andre radioaktive mineraler fra hele verden, herunder gældende lovgivning, regulering og retningslinjer. Formålet med rapporten er særligt at bidrage med generel viden om udarbejdelse og gennemførelse af mineprojekter i Grønland med hensyn til uran og andre radioaktive mineraler. Rapporten indeholder blandt andet oplysninger om lokale mineforhold og minetyper. Endvidere indeholder rapporten oplysninger og viden, som kan anvendes i forbindelse med fastlæggelsen af myndighedernes regulering af og tilsyn og kontrol med uranminer og andre lignende miner og aktiviteter i forbindelse dermed.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en række oplysninger, der er indhentet over en længere periode. Oplysningerne er blandt andet indsamlet ved deltagelse i møder, konferencer og workshops og fra litteratur om emnet. Oplysningerne er videre blandt andet indsamlet ved besøg i tidligere og aktive uranminer i Tyskland og Australien.

På side 15 i rapporten konkluderes blandt andet det følgende:

"Med den viden, der er indsamlet nu, står det klart, at et veldefineret og omfattende system for regulering samt implementering af dette, ledsaget af nøje overvågning, er nødvendigt for at drive miner med radioaktive mineraler på en miljømæssigt forsvarlig måde. Eksempler fra Canada, Australien og USA viser, at det er muligt at drive moderne uranminer uden større miljøproblemer. Imidlertid viser eksempler fra andre lande, f.eks. Namibia før 2012, at bl.a. mangelfuld regulering, en mangelfuld lovgivning samt manglende implementering af reglerne kan medføre miljømæssige effekter, som vil kunne påvirke befolkningen i de omkringliggende områder."

Det konkluderes således blandt andet i rapporten, at udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland er mulig, uden at det medfører større miljøproblemer. Det forudsætter dog blandt andet, at udnyttelsen sker på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det kan blandt andet sikres ved, at der gennemføres en tilstrækkelig og effektiv regulering af udnyttelsen af uran og andre radioaktive mineraler, og ved at myndighederne løbende fører tilsyn og kontrol med udnyttelsen.

I rapporten omtales Canada, Australien og USA som eksempler på, at det er muligt at udnytte uran og andre radioaktive mineraler, uden at det medfører større miljøproblemer, hvis regulering, tilsyn og kontrol inden for området er tilstrækkelig og effektiv. I Canada er der for eksempel oprettet en selvstændig tilsynsmyndighed, som omtales "Canadian Nuclear Safety Commission". Den nævnte myndighed fører tilsyn med uranminer og aktiviteter i forbindelse dermed i Canada og har særligt til formål at sikre beskyttelse af sikkerhed, sundhed og miljø i Canada.

I Grønland har mineselskabet Greenland Minerals and Energy A/S fået meddelt en tilladelse til efterforskning efter uran og andre radioaktive mineraler i et bestemt område i Grønland. På nuværende tidspunkt har Grønlands Landsstyre (Naalakkersuisut) ikke meddelt nogen tilladelser til udnyttelse af uran eller andre radioaktive mineraler i Grønland. Grønlands Landsstyre (Naalakkersuisut) har som nævnt ophævet den såkaldte nultolerance i forhold til udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland. Det betyder, at Naalakkersuisut kan behandle ansøgninger om og meddele tilladelser til udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler i Grønland, hvis Naalakkersuisut ønsker det.

Rapporten kan findes her.

Kort om Nationalt Center for Miljø og Energi og Grønlands Naturinstitut

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) hører under Aarhus Universitet. Centret leverer uafhængig rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskningen inden for området. Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør blandt andet rapporter og notater, som er udarbejdet af forskere på Aarhus Universitet. Centret bidrager blandt andet til at sikre en helhedsorienteret rådgivning af myndigheder, herunder både danske myndigheder og grønlandske myndigheder.

Grønlands Naturinstitut (GLN) hører under Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug under Grønlands Selvstyre. Instituttet har blandt andet til formål at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i og omkring Grønland og for beskyttelse af miljøet og den biologiske mangfoldighed. Instituttet leverer blandt andet rådgivning og viden til Grønlands Selvstyre inden for instituttets arbejdsområder. Grønlands Naturinstitut kan også påtage sig opgaver fra andre offentlige organisationer og virksomheder og private organisationer og virksomheder mod hel eller delvis dækning af omkostningerne i forbindelse dermed.