Reglerne om registrering af reelle ejere træder i kraft den 23. maj 2017

Af:

Den 16. marts 2016 vedtog Folketinget lov nr. 262/2016 om ændring af blandt andet selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. Loven medfører, at de omfattede virksomheder skal indhente oplysninger om og foretage indberetning af, hvem der er virksomhedens reelle ejere. Reglerne træder i kraft den 23. maj 2017. Registret over reelle ejere skal øge gennemsigtigheden af virksomhedernes ejerforhold med henblik på at forhindre, at uigennemsigtige ejerstrukturer benyttes til skatteunddragelse og anden økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask. Reglerne er et led i implementeringen af skattelypakken og det 4. hvidvaskdirektiv. Reglerne om registrering af reelle ejere medfører ikke ændringer i forpligtelsen til for visse kapitalselskaber m.fl. tillige at registrere disse virksomheders legale ejere.

Hvem er reelle ejere?

Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller på anden måde kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne. Hvad der udgør ”en tilstrækkelig del” afhænger af ejer- eller kontrolstruktur i den enkelte virksomhed. En juridisk person kan således ikke være en ”reel ejer” og kan derfor heller ikke registreres i registeret for reelle ejere.

Som udgangspunkt vil en besiddelse af mere end 25 % af kapitalen eller stemmerettighederne indikere reelt ejerskab og dermed udløse et registreringskrav.

Reelt ejerskab kan dog også foreligge, selvom ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %. Dette kan være tilfældet, hvis der udøves kontrol på anden måde, f.eks. ved rettigheder i henhold til vedtægter eller aftale, herunder en ejeraftale eller pantsætningsaftale.

Hvis virksomheden enten ikke har nogen reelle ejere eller hvis disse ikke kan identificeres, skal virksomhed registrere virksomhedens direktionsmedlemmer som de reelle ejere.

Hvem skal registrere reelle ejere?

Følgende virksomheder skal registrere reelle ejere:

 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)
 • Finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven
 • Gensidige forsikringsselskaber
 • Tværgående pensionskasser
 • Sparekasser
 • Andelskasser
 • Sparevirksomheder
 • Firmapensionskasser
 • Kapitalforeninger
 • Investeringsforeninger
 • Selskaber for investering med kapital der er variabel (SIKAV’er
 • Ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Foreninger omfattet af lov om fonde og visse foreninger

Undtaget fra registreringspligten er børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder , selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer.

Hvilke oplysninger skal registreres?

Ved registreringen i registeret over reelle ejere på Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning Virk Indberet skal angives fulde navn, bopæl og CPR-nummer.

Har den reelle ejer ikke et CPR-nummer, skal der ved registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort samt oplysninger om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort skal vedlægges registreringen.

Herudover skal oplysninger om, hvori det reelle ejerskab består, også registreres, f.eks., om det reelle ejerskab består i kraft af ejerskab af kapitalandele eller en udpegningsret af ledelsesmedlemmer i henhold til ejeraftale.

Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal ejerkæden, hvorigennem ejerandele i virksomheden besiddes, registreres.

Registreringen kan påbegyndes den 23. maj 2017. Ved reglernes ikrafttræden vil Erhvervsstyrelsen udsende en vejledning, som må forventes at uddybe reglerne.

Fristen for registrering af reelle ejere er den 1. december 2017. Manglende registrering af virksomhedens reelle ejere kan straffes med bøde.