Skats kontrolaktiviter inden for toldområdet i 2017

Tax Alert

Af:

I 2017 gennemfører SKAT en række kontrolaktiviteter på toldområdet. SKAT vil på toldområdet i 2017 sætte fokus på speditørbranchen samt fiskeindustrien og tillige foretage eksport- og importkontrol. Herudover vil SKAT ifølge kontrolplanen fokusere på generel compliance og gennemføre analyser af virksomhedernes regelefterlevelse.

Som en del af SKATs kontrolindsats for 2017 videreføres kontrollen med angivelse og afregning af told for virksomheder, som importerer og eksporterer varer til og fra lande uden for EU.

Kontrollen vil fortsat særligt være rettet mod speditør- og kurervirksomheder samt virksomheder, der selv håndterer toldangivelserne. Ifølge SKATs kontrolplan viser SKATs undersøgelser på området, at speditører og kurerer, der foretager toldangivelserne på vegne af importørerne, laver flere fejl med økonomisk betydning end importvirksomhederne, der selv udarbejder toldangivelserne. SKAT vil derfor indføre en øget analysebaseret toldkontrol samt indføre en målrettet risikobaseret dokumentkontrol på baggrund af foruddefinerede risikoprofiler i toldsystemet, inden varerne bliver frigivet fra toldkontrollen. Denne fremgangsmåde og kontrol forud for frigivelsen vil påføre særligt speditionsbranchen en forøget risiko.

I modsætning til forrige år vil SKAT ikke i 2017 målrette kontrolindsatsen specifikt mod importører af varer, der er eller kan være omfattet af antidumpingtold. Heller ikke virksomhedernes tarifering generelt er i år blandt de fremhævede fokuspunkter for skattekontrollen.

SKAT vil i 2017 sætte særligt fokus på fiskerisektoren med henblik på at sikre regeloverholdelsen i branchen inden for told, moms og SKAT. Indsatsen vil bestå i et samarbejde på tværs af SKAT omkring analyse og kontrol af sektoren samt i et øget samarbejde mellem danske og udenlandske myndigheder.

SKAT vil desuden for at imødekomme EU’s krav om tilsyn og kontrol fortsat have fokus på regelefterlevelsen i virksomheder med toldbevillinger, hvilket i Danmark konkret omfatter ca. 15.000 bevillingsforhold.

SKATs kontrolaktiviteter vil fortsat være målrettet mod overholdelse af de særlige procedurer samt efterkontrol af EU-forsendelsesproceduren.

Foruden videreførelsen af ovenstående kontrolområder, vil SKAT som led i SKATs samfundsbeskyttende aktiviteter relateret til dual-use-varer iværksætte aktiviteter mod virksomheder, der eksporterer varer omfattet af eksportkontrolordninger.

SKAT vil følge ændringer i E-export op med målrettet information og vejledning til eksportører af dual-use-varer med henblik på at sikre overholdelsen af eksportkontrolreglerne. Videre vil SKAT oprette risikoprofiler samt målrette kontrollen mod virksomheder, der ikke efterlever ordningerne.

Vi står altid til rådighed for en drøftelse af compliance og håndtering af toldbevillinger samt eksportkontrol.