Øget interesse for småskala mineraler i Grønland

Af:

Grønland har i de seneste år oplevet en øget interesse for både små og større mineprojekter. I efteråret 2016 vedtog Grønlands Landsting (Inatsisartut) en ændring af den grønlandske råstoflov. Ændringsloven trådte i kraft den 1. januar 2017, og har nu resulteret i en positiv udvikling på småskalaområdet. Ændringsloven bidrager blandt andet til at skabe bedre vilkår for den grønlandske lokalbefolkning med hensyn til småskala efterforskning efter og udnyttelse af mineraler i Grønland. Ændringsloven forventes derfor at bidrage til at skabe øget beskæftigelse og kompetenceudvikling blandt den grønlandske befolkning.

Øget aktivitet inden for småskalaområdet

En stigende interesse for efterforskning efter og udnyttelse af mineraler i Grønland har ført til en positiv udvikling på området for småskalaprojekter. Det gælder navnlig den grønlandske lokalbefolknings muligheder for at efterforske efter og udnytte mineraler i Grønland efter særlige regler om småskala råstofaktiviteter i den grønlandske råstoflov.

På baggrund af den stigende interesse for efterforskning efter og udnyttelse af mineraler i Grønland vedtog Grønlands Landsting en ændring af den grønlandske råstoflov på efterårssamlingen 2016. Ændringsloven trådte i kraft den 1. januar 2017. Ændringsloven bidrager blandt andet til at skabe bedre vilkår for den grønlandske lokalbefolkning med hensyn til småskala efterforskning efter og udnyttelse af mineraler i Grønland. Småskalaordningen forventes derved at bidrage til øget beskæftigelse og kompetenceudvikling blandt den grønlandske befolkning.

Ændringsloven har allerede forhøjet interessen for aktiviteterne på småskalaområdet. På nuværende tidspunkt er der 48 aktive småskalatilladelser. Derudover har Grønlands Landsstyre (Naalakkersuisut) modtaget 10 ansøgninger, som Landsstyret er ved at behandle.

Generelt om ændringen af råstofloven og småskalatilladelser

Den grønlandske råstoflov indeholder særlige regler om småskala efterforskning efter og udnyttelse af mineraler i Grønland. Reglerne er målrettet mindre og lokalt baserede mineralaktiviteter, der foretages af den fastboende befolkning i Grønland, som ikke råder over den samme kapital og ekspertise som internationale mineselskaber, men som i et begrænset omfang ønsker at påbegynde mineralaktiviteter på erhvervsmæssige vilkår.

Efter den tidligere rådstoflov måtte den fastboende befolkning ikke indsamle og bryde værdifulde mineraler som for eksempel diamant, safir, rubin, smaragd, chrysoberyl, opal og radioaktive mineraler. Med virkning fra den 1. januar 2017 kan den fastboende befolkning nu også opnå tilladelse til at indsamle og bryde værdifulde mineraler bortset fra uran og andre radioaktive mineraler.

Betingelser for småskalalicenser

Reglerne om småskala efterforskning efter og udnyttelse af mineraler i Grønland har generelt til formål at sikre lokalbefolkningen i Grønland ret til og del i mineralerne i Grønland. Småskalaordningen er møntet på personer med fast tilknytning til Grønland, og en småskalatilladelse kan alene gives til fysiske personer, ikke til virksomheder. Et selskab eller en anden juridisk enhed kan således ikke være rettighedshaver efter en småskalatilladelse. Tilknytningskravet betyder, at man skal have haft boet og været skattepligtig i Grønland i minimum de seneste 5 år. Dog kan man søge om dispensation fra denne regel, hvis man har være midlertidigt væk fra Grønland f.eks. i forbindelse med uddannelsesophold.

En rettighedshaver efter en småskalatilladelse skal have tilstrækkelig økonomisk kapacitet og fagkundskab til at gennemføre aktiviteterne efter en småskalatilladelse. Det betyder, at personen skal have tilstrækkelig faglig viden til at udføre aktiviteterne, og at personen skal have tilstrækkelige økonomiske midler at gennemføre projektet.

Der gælder også krav om fornøden sagkundskab og økonomisk baggrund for mineselskaber, der foretager efterforskning efter eller udnyttelse af mineraler og kulbrinter (olie og gas) efter reglerne i råstofloven. Kravene til en småskalarettighedshavers økonomiske baggrund og fagkundskab skal ses i lyset af, at omfanget og karakteren af personens aktiviteter efter en småskalatilladelse generelt er væsentlig mindre. Derfor er kravene til en småskalarettighedshaver generelt også lempeligere end kravene til nationale og internationale mineselskaber, der udfører aktiviteter i Grønland. Tilsvarende gælder også for andre krav, herunder rapportering og udarbejdelse af planer for aktiviteter efter småskalatilladelse.

To typer småskalatilladelser

En småskalatilladelse giver ret til, inden for bestemte områder, at foretage forskellige typer mineralaktiviteter fra indsamling og brydning til forarbejdning og salg af smykkesten og andre mineraler. Der findes to typer tilladelser til udførelse af småskalaaktiviteter:

  • Småskalatilladelse uden eneret og
  • Småskalatilladelse med eneret

En småskalatilladelse uden eneret er møntet på den enkle indsamling af mineraler, hvor der kun anvendes simpelt håndholdt værktøj og udstyr. Denne type aktivitet vil typisk blive udført som et supplement til traditionel lokalbaseret erhvervsudøvelse med fangst og fiskeri. Ønsker man at udnytte og sælge værdifulde mineraler (som f.eks. diamanter, safirer, rubiner og smaragder) skal man ansøge om en småskalatilladelse med eneret. En småskalatilladelse med eneret er tiltænkt mere modne og teknisk udviklede mineralaktiviteter, hvor der forelægger mere konkrete planer om kommerciel udnyttelse af en bestemt afgrænset mineralforekomst.

En småskalatilladelse meddeles af Grønlands Landsstyre for et nærmere bestemt område, for nærmere bestemte mineraler og på nærmere fastsatte vilkår. Småskalatilladelser kan meddeles som tilladelser til samtidig efterforskning og udnyttelse eller særskilt for henholdsvis efterforskning og udnyttelse. En småskalatilladelse meddeles for en periode på indtil tre år og må ikke fastsættes for et større areal end én kvadratkilometer.

Råstofaktiviteterne

Aktiviteterne efter en småskalatilladelse til efterforskning efter og/eller udnyttelse af mineraler skal udføres forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed. Aktiviteterne skal videre udføres i overensstemmelse med anerkendt international praksis.

Aktiviteter efter en småskalatilladelse uden eneret må kun udføres ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske, som for eksempel hammer, mejsel, brækstang og hakke. Grønlands Landsstyre kan dog efter ansøgning godkende anvendelsen af håndholdte hjælpemidler, der er mekaniske, som for eksempel boremaskiner, skæremaskiner og fræsemaskiner samt anvendelse af småsprængning. Råstofaktiviteter efter en småskalatilladelse med eneret må udføres ved anvendelse af ikke-mekaniske og mekaniske håndholdte hjælpemidler. Grønlands Landsstyre kan ligeledes efter ansøgning meddele en særlig godkendelse til anvendelse af småsprængning.