Kommissionen udsender tre klagepunktsmeddelelser for brud på EU’s fusionsregler

Af:

Kommissionen har den 6. juli 2017 udsendt tre klagepunktsmeddelelser til virksomheder, der er mistænkt for at have overtrådt EU’s procedureregler for fusioner. Der er tale om virksomhederne General Electric (GE) og Canon samt de tyske virksomheder Merck KGaA (Merck) og Sigma-Aldrich (SA).

Kommissionens klagepunktsmeddelelse til Merck og SA vedrører Mercks opkøb af SA, som blev godkendt af Kommissionen den 15. juni 2015 på betingelse af, at SA afhændede visse aktiver inden fusionen. Kommissionens foreløbige konklusion er, at virksomhederne afgav urigtige eller vildledende oplysninger i fusionsanmeldelsen, idet parterne ikke havde oplyst Kommissionen om et innovationsprojekt med nær tilknytning til de aktiver, som SA skulle afhænde. Merck/SA har imidlertid sidenhen tilbudt at licensere innovationsprojektet til køberen af de afhændede aktiver. Licensen blev dog tilbudt et år for sent, og først efter en tredjepart gjorde Kommissionen opmærksom på problemet.

Kommissionen har meddelt GE sin foreløbige konklusion om, at GE har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med sit opkøb af LM Wind. GE havde under fusionen undladt at oplyse om sine forsknings- og udviklingsaktiviteter samt udviklingen af et bestemt produkt. Disse oplysninger var nødvendige, for at Kommissionen kunne fastsætte GE’s nuværende og fremtidige position på markederne for vindmøller på land og offshore. GE anmeldte fusionen den 11. januar 2017, men trak anmeldelsen tilbage den 2. februar 2017, hvorefter selskabet den 13. februar 2017 genanmeldte fusionen med oplysninger om det fremtidige projekt, som ikke fremgik af den oprindelige anmeldelse.

Kommissionen har sendt en tredje klagepunktsmeddelelse til Canon, som er mistænkt for at have overtaget Toshiba Medical Systems Corporation (Toshiba) forud for indgivelse af fusionsanmeldelse. Kommissionen mener, at Canon benyttede sig af et transaktionssystem med to trin, som involverede en midlertidig køber, der kunne ”oplagre” 95 pct. af aktiekapitalen, imens Canon selv betalte EUR 5,28 mia. for de resterende 5 pct. og aktieoptioner på den midlertidige købers andel. Dette første skridt af transaktionen blev gennemført forud for anmeldelse til Kommissionen. Som andet skridt efter Kommissionens godkendelse af fusionen udnyttede Canon aktieoptionen og erhvervede 100 pct. af aktierne. Kommissionen mener derfor, at Canon reelt havde overtaget Toshiba, før fusionen blev anmeldt til Kommissionen.

Hvis Kommissionen i sine endelige afgørelser finder, at Merck/SA eller GE forsætligt eller uagtsomt har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, kan virksomhederne blive pålagt en bøde på op til 1 pct. af deres årlige omsætning på verdensplan. Hvis Kommissionen finder, at Canon gennemførte fusionen med Toshiba, før den blev anmeldt til eller godkendt af Kommissionen, kan Canon blive pålagt en bøde på op til 10 pct. af virksomhedens årlige omsætning på verdensplan.

De tre klagepunktsmeddelelser vidner om, at Kommissionen fører et øget tilsyn med mulige overtrædelser af procedurereglerne for fusionskontrol. I maj 2017 pålagde Kommissionen Facebook en bøde på EUR 110 mio. for afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger i en fusionsanmeldelse, og i samme måned sendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til virksomheden Altice med påstand om, at virksomheden havde gennemført en fusion forud for godkendelse fra Kommissionen. Også i Danmark har der i de senere år været øget fokus på tilsidesættelse af procedureregler ved fusionskontrolsager, hvor Metro i april 2017 blev idømt en bøde for at tilbageholde oplysninger. Ligeledes verserer en sag om EY’s mulige præimplementering i relation til overtagelse af KPMG Danmark.