Tagpapbranchen skal straks ophæve TOR-anvisninger

Af:

Konkurrencerådet traf den 31. maj 2017 afgørelse om, at TOR-anvisningerne var en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale og derfor straks skulle ophæves. Afgørelsen er omtalt i vores nyhedsbrev fra maj måned her.

De såkaldte TOR-anvisninger er branchestandarder, som officielt er udgivet af Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR). Den 31. maj 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at TOR-anvisningerne reelt blev fastsat af tagpapproducenterne Icopal Danmark ApS (Icopal) og Nordic Waterproofing A/S (NWP), brancheforeningen og TOR på baggrund af parternes kommercielle interesser. Konkurrencerådet vurderede derfor, at standarden reelt var en konkurrencebegrænsende aftale, der havde til formål at afskærme markedet for konkurrenter.

Med påstand om at Konkurrencerådets afgørelse skulle ophæves indbragte Brancheforeningen og TOR den 14. juni 2017 Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet og anmodede om opsættende virkning, mens Icopal og NWP indbragte afgørelsen for ankenævnet den 27. juni 2017. Konkurrencerådet anmeldte herefter TOR til anklagemyndigheden den 28. juni 2017, hvilket er omtalt i vores nyhedsbrev fra juni måned her.

Konkurrenceankenævnet har den 13. juli 2017 afgjort, at klagen ikke skal tillægges opsættende virkning, da brancheforeningen og TOR ikke har godtgjort, at det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for parterne straks at efterleve Konkurrencerådets afgørelse, eller at der er hensyn til parterne af ikke-økonomisk karakter, som taler for at tillægge klagen opsættende virkning.

Icopal, NWP, brancheforeningen og TOR skal derfor straks ophæve TOR-anvisningerne, indtil Konkurrenceankenævnet har afgjort klagesagen.