Sikringsakt for pant i betalingsrettigheder er for nuværende tinglysning

Af:

Det har i en længere årrække været antaget, at sikringsakten i forbindelse med etablering af pant i betalingsrettigheder skulle meddeles til NaturErhvervsstyrelsen.

Siden publicering af artiklen, "Formueretlige bemærkninger vedrørende hektarstøtteordningen" af professor Hans Helge Bech Thomsen i Tidsskrift for Landbrug 2015.255, har det været diskuteret, om meddelelse til NaturErhvervsstyrelsen er den korrekte sikringsakt, idet forfatteren konkluderer, at betalingsrettigheder må sidestilles med et immaterielt formueaktiv, hvor sikringsakten er tinglysning.

En kendelse fra Vestre Landsret, afsagt den 7. juli 2017, angiver i præmisserne, at Landsretten efter det anførte finder "at Tinglysningsretten ikke bør modsætte sig, at der sker tinglysning […]".

Siden kendelsen blev offentliggjort, har vi afventet en udmeldelse fra Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, som den 13. september 2017 har offentliggjort en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at Landbrugsstyrelsen qua Vestre Landsrets kendelse oplyser, at pantsætninger af betalingsrettigheder, der er meddelt til Styrelsen, ikke er sikrede.

Det fremgår endvidere af pressemeddelelsen, at Styrelsen tilstræber at finde en permanent løsning, der omfatter de allerede noterede (og således ikke sikrede) samt fremtidige pantsætninger i betalingsrettigheder.

Det er en uheldig situation med en svækkelse af sikkerheder stillet typisk overfor driftsbanken, som har fået tilsagn om pant i betalingsrettighederne. Landmændene må påregne yderligere tingslysningsafgifter og omkostninger i forbindelse med tinglysning.

Det bliver spændende at se, hvilken permanent løsningsmodel, Landbrugsstyrelsen måtte foreslå.

Læs Landbrugsstyrelsens pressemeddelelse.

Partner og advokat Trine Hasselbalch har i sit daglige arbejde med rekonstruktion af nødlidende landbrug fulgt udviklingen af nærværende problemstilling tæt, så hvis du vil vide mere om problemstillingen og konsekvenserne for dig, er du velkommen til at kontakte advokat, Trine Hasselbalch.