Initiativer og støtteordninger for SMV’er – et overblik

Af:

Regeringen har med sit erhvervs- og iværksætterudspil oplistet specifikke initiativer, der samlet har til formål at få Danmarks virksomheder på det globale kort. Mange af initiativerne er rettet mod de små og mellemstore virksomheder, der skal have bedre mulighed for at rejse kapital og vokse sig store.

Den 30. august 2017 fremlagde regeringen sit nye erhvervs- og iværksætterudspil med 22 initiativer, der skal være med til at styrke de mange nye og mindre virksomheder for at skabe fremtidens vækst- og arbejdspladser. Som finansminister Kristian Jensen udtaler: ”vi må ikke tage for givet, at vi bliver ved med at føle os som vindere i en verden, hvor medarbejdere og arbejdspladser hastigt flytter sig rundt. Derfor skal vi hjælpe vores virksomheder med at være innovative og udnytte ny teknologi, så nye store succeser ikke går udenom Danmark”.

Bedre adgang til risikovillig kapital

Et af de store ønsker med initiativerne er at give små og mellemstore virksomheder adgang til risikovillig kapital i langt højere grad, end tilfældet er i dag. Det skal være overskueligt og attraktivt for langt flere danskere at investere i aktier. Sverige havde til sammenligning i perioden 2014-2016 ca. 35 gange så mange børsnoteringer af mindre virksomheder som i Danmark, når der korrigeres for økonomiernes størrelse. Med de nye tiltag er det ønsket, at langt flere danske virksomheder skal børsnoteres og skaffe kapital fra denne kilde.

For at denne ambition skal lykkes, kræver det, at langt flere private personer tør investere risikovillig kapital. Dette ser man kan ske ved blandt andet at indføre en aktiesparekonto, et investorfradrag for investering i små og mellemstore virksomheder og en hævning af progressionsgrænsen for aktieindkomst.

Medarbejderaktier

Et andet interessant tiltag er ønsket om at skabe bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i danske virksomheder.

Medarbejderaktier blev genindført fra 2016, og det er disse regler, man ønsker at gøre mere attraktive at bruge ved to ændringer. For det første skal den andel af lønnen, der kan udbetales i form af aktier, købe- eller tegningsretter til aktier hæves fra 10 % til 20 %. For det andet vil man give mindre virksomheder bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft ved hjælp af aflønning i kapitalandele. Derfor er det foreslået, at grænsen for den andel af lønnen, der kan udbetales i form af aktier eller købe-/tegningsretter, for disse virksomheder hæves til 100 %.

Øget aftalefrihed

Ud over disse forslag er det også hensigten, at der skal være en øget aftalefrihed ved indgåelse af medarbejderaktieprogrammer, herunder købe- eller tegningsretter. Det indebærer, at der skal være aftalefrihed til at indgå ”vesting-aftaler”, herunder mulighed for at aftale, at warrants, der på fratrædelsestidspunktet endnu ikke er tildelt medarbejdere, bortfalder, når en medarbejder opsiges. Det er også foreslået, at der skal etableres større aftalefrihed ved indgåelse af aftaler om tilbagekøb af aktier til markedspris ved fratrædelse.

Støtteordninger

Det er ikke kun privates penge, som staten ønsker at cirkulere. Politikerne har også presset på med investeringer igennem en række støtteordninger, der er en anden kilde til finansiering for især SMV-segmentet. Som eksempler på støtteordninger kan nævnes Vækstfonden og Innovationsfonden, der begge hjælper til med enten lån, investering eller kaution for gæld. Der er også eksempler på EU-støtteordninger, bl.a. Horizon 2020 SME-programmet, der er grundlagt af EU-Kommissionen til at investere i SMV-virksomheder, der har en innovativ eller højvækstende forretning, og som har brug for lidt hjælp til at blive globale. Med Horizon 2020 SME-programmet kan man modtage op til 2,5 mio. EUR, business coaching og sparring. En anden EU-støtteordning er InnovFin, der støtter innovative virksomheder med enten lån, investeringer eller kautioner for gæld.

Der er også oprettet en række væksthuse rundt om i landet, hvor det er muligt at få hjælp og specialiseret sparring til for eksempel, hvordan man formulerer en strategi eller begynder at eksportere til nye markeder.

DLA Piper Denmark vil følge forslagene tæt. Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan du kan skaffe finansiering til din virksomhed, og hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os endelig.

Læs mere om regeringens 22 initiativer.