Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver artikel om sine mål og pejlemærker for behandling af konkurrencesager

Af:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 22. september 2017 udgivet en artikel, som skal skabe transparens om styrelsens prioriteringer og sagsbehandlingstider på Konkurrenceområdet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at der for det første tages hensyn til, om der er tale om fusionssager eller sager om mulige overtrædelser af konkurrencereglerne. Fusionssagerne vil normalt have forrang, idet der for disse sager gælder særlige lovbestemte frister.

Styrelsen oplyser i den forbindelse, at ca. 75 pct. af alle anmeldte fusioner i 2014-2017 blev behandlet efter den forenklede procedure, og at styrelsen i gennemsnit har brugt syv dage til at behandle disse anmeldelser. Denne sagsbehandlingstid tager formentlig ikke hensyn til, at hovedparten af fusionsanmeldelserne i dag præanmeldes, hvor styrelsen således diskuterer et anmeldelsesudkast med parterne, inden den endelige anmeldelse fremsendes. Styrelsen oplyser også, at 6 pct. af de anmeldte fusioner siden 2014 er overgået til fase II. Det er således ganske få fusioner, der behandles i fase II.

I sager om overtrædelser af konkurrencereglerne er styrelsen ikke underlagt sagsbehandlingsfrister. Disse sager igangsættes oftest som følge af en klage. Styrelsen prioriterer disse sager efter, hvorvidt sagerne kan forbedre konkurrencen og skabe bedre velfungerende markeder. Herunder lægger styrelsen vægt på det forventede ressourceforbrug på sagen. Det vil også indgå, om sagen har en principiel karakter, og om der er tale om klare overtrædelser af konkurrenceloven.

KFST behandler årligt op mod 200 sager om mulige overtrædelser af konkurrencereglerne, hvoraf fem til ti af sagerne bliver behandlet af Konkurrencerådet. Sagsbehandlingstiden var i årene 2010-2017 i denne type sager i gennemsnit godt to år.

I den kommende tid prioriterer styrelsen navnlig to fokusområder. Det første fokusområde er den digitale økonomi, herunder udfordringer ved øgede digitale muligheder og globale digitale platforme. Det andet fokusområde er konkurrencen i pensionssektoren, hvor Konkurrencerådet har besluttet at lave en større analyse af konkurrencesituationen på pensionsmarkedet. Analysen forventes afsluttet i 2018.