Ny praksis fra Danish Crown om udbetaling af andelskapital som følge af konkurs

Når et medlemskab i Danish Crown ophører, bliver andelshaverens indestående på andelshaverkonti og personligt ansvarlige andelshaverkonti udbetalt til andelshaveren. Det omfatter også de tilfælde, hvor andelshaveren – desværre – er gået konkurs.

Udbetaling over flere år

Det fremgår af Danish Crowns vedtægter, at indestående på en andelshaverkonto og en personligt ansvarlig andelshaverkonto opgøres ved udgangen af det regnskabsår, hvor medlemskabet er ophørt.

Beløbet udbetales herefter årligt med 1/5 pr. år for indestående på en andelshaverkonto, hvorimod indestående på en personligt ansvarlig andelshaverkonto udbetales henover ti regnskabsår med lige store årlige beløb.

Ifølge Danish Crowns vedtægter gælder ovennævnte uanset grunden til ophør.

Der kan søges om engangsudbetaling af indestående på andelshaverkonti og personligt ansvarlig andelshaverkonti i særlige tilfælde. Ifølge Danish Crowns Regulativ for administration af andelshaverkonti og Danish Crowns Regulativ for administration af personlig ansvarlige konti omfatter det følgende situationer:

  • Hvis beløbet på andelshaverkontoen udgør maksimalt 5.000 DKK, dog tidligst efter afslutning af det regnskabsår hvor medlemskabet er ophørt.
  • Hvis andelshaveren er afgået ved døden.
  • Hvis andelshaveren rammes af en ulykke eller sygdom, der medfører, at andelshaveren varigt taber 2/3 eller mere af sin erhvervsevne, og som følge heraf definitivt ophører med produktion af dyr.
  • Hvis andelshaveren, der definitivt er ophørt med produktion af dyr, rammes af en ulykke eller sygdom, der medfører, at andelshaveren varigt taber 2/3 eller mere af sin erhvervsevne.
  • Hvis der efter bestyrelsens skøn foreligger helt ekstraordinære omstændigheder.

Hvis en andelshaver ønsker at benytte sig af muligheden for engangsudbetaling, skal der sendes en ansøgning til bestyrelsen, som beslutter, om der kan ske engangsudbetaling.

Engangsudbetaling af andelshaverkonti diskonteres med en diskonteringsfaktor, der fastsættes årligt af bestyrelsen. Det betyder, at andelshaveren ikke får hele sit indestående udbetalt, hvis andelshaverkontoen bliver udbetalt som en engangsudbetaling.

Mulighed for engangsudbetaling ved konkurs

Danish Crown har i et nyhedsbrev i juni måned oplyst, at de har modtaget flere henvendelser om muligheden for engangsudbetaling af andelshaverkonti og personligt ansvarlige konti i tilfælde af konkurs. Det har hidtil ikke været muligt.

Danish Crown oplyser også, at bestyrelsen og repræsentantskabet har vedtaget, at der nu er åbnet op for at få indestående på andelshaverkonti udbetalt som en engangsudbetaling i tilfælde af konkurs, fordi konkurs anses som en helt ekstraordinær omstændighed.

Engangsudbetalingen af indestående på andelshaverkonti sker efter ansøgning.

I forhold til tidspunkterne for udbetalingen, har Danish Crown oplyst, at indestående på andelshaverkonti sker løbende efter bestyrelsens behandling af anmodning om engangsudbetaling, og at indestående på personligt ansvarlige andelshaverkonti sker på tidspunktet for udbetaling af ordinær restbetaling – næste gang i december 2017.

Engangsudbetalinger diskonteres med den diskonteringsfaktor, der er fastsat for året.

Diskonteringsfaktoren er ikke fast, men Danish Crown har på forespørgsel oplyst, at den på nuværende tidspunkt er på 0,72. Det vil derfor sige, at der alene udbetales 72 % af beløbet, hvis man ønsker at benytte sig af muligheden for engangsudbetaling i tilfælde af konkurs.

Grundet landbrugskrisen oplever vi, at stort set alle landmænd har givet kreditorer sikkerhed i disse tilgodehavender i andelsselskaberne.

De lange sædvanlige udbetalingsterminer på fem og ti år har desværre den konsekvens, at mange landbrugskonkurser ikke kan afsluttes, før den sidste udbetaling fra andelshaverkonti og ejerkonti er sket.

Desværre må vi konstatere, at en diskonteringsfaktor på 0,72 i realiteten betyder, at transporthavere ved en førtidig engangsudbetaling efter de nye vedtægter må give afkald på 28 % af sikkerheden.

Et afkald på 28 % af en sikkerhed anses ikke for en attraktiv mulighed for transporthaverne, som hellere venter fem-ti år på en fuld indfrielse af sikkerheden.

Derfor bidrager muligheden for førtidig engangsudbetaling næppe til en hurtigere afvikling af landbrugskonkursboerne.