Ændring af Landbrugsstøtteloven

Af:

Den 1. april 2018 træder en ændring af Landbrugsstøtteloven i kraft, der skal sikre, at en fremtidig pantsætning af betalingsrettigheder - som hidtil - skal ske ved afgivelse af meddelelse til Landbrugsstyrelsen og ikke ved tinglysning i personbogen.

Vestre Landsret afsagde den 7. juli 2017 en kendelse, hvoraf det fremgår, at Tinglysningsretten ikke bør modsætte sig, at der sker tinglysning af pant i betalingsrettigheder.

I kølvandet på denne kendelse offentliggjorde Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse, at kendelsen indebar, at pantsætning af betalingsrettigheder meddelt til Landbrugsstyrelsen ikke var sikret mod godtroende aftaleerhververe eller retsforfølgning.

Miljø- og Fødevareministeren fremsatte herefter et lovforslag den 25. januar 2018 om ændring af landbrugsstøtteloven.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at en fremtidig pantsætning af betalingsrettigheder - som hidtil - skal ske ved afgivelse af meddelelse til Landbrugsstyrelsen og ikke ved tinglysning i personbogen.

Lovforslaget har nu været igennem tre behandlinger i Folketinget, og lovforslaget er vedtaget den 15. marts 2018, hvorved ændringen af Landbrugsstøtteloven træder i kraft den 1. april 2018.

Ændringen af Landbrugsstøtteloven bevirker, at pantsætningen fortsat skal ske ved meddelelse til Landbrugsstyrelsen.

Med henblik på at favne de meddelelser om pantsætning, der er afgivet til Landbrugsstyrelsen inden den 7. juli 2017, indeholder ændringen af Landbrugsstøtteloven nogle overgangsbestemmelser.

Således vil pantsætning af betalingsrettigheder meddelt til Landbrugsstyrelsen inden 7 juli 2017 opretholdes, medmindre ejeren har indgået en aftale om pantsætning med en godtroende aftalepart, og denne aftale er tinglyst inden den 1. april 2018, eller der måtte være indledt retsforfølgning inden 1. april 2018.

Såfremt der er spørgsmål til ændringen af Landbrugsstøtteloven, er du velkomne til at kontakte advokat, Trine Hasselbalch.