Kurt Bardeleben beskæftiger sig med offentlig virksomhed særligt vedrørende transaktioner mellem det private og det offentlige samt rets- og voldgiftssager for og mod det offentlige. Kurt har været betroet et betydeligt antal sager for Højesteret, Landsretterne, Voldgiftsretten og for Klagenævnet for Udbud vedrørende bl.a. EU-udbud, miljøret, herunder jordforurening og VVM samt ekspropriation, grundlovens § 73, entrepriseret, rådgiveransvar og professionserstatning. Endvidere har han solid erfaring som voldgiftsdommer.

Kurt har de seneste år bistået ved organisering af flere betydelige offentlige bygge- og anlægsopgaver omfattende bl.a. statslige og kommunale OPP-projekter, infrastrukturprojekter, byudviklingsprojekter, kulturbyggerier samt opførelse og renovering af almene boliger.

Kurts arbejde med offentlige transaktioner og konflikter er baseret på en grundtanke om, at frugtbare offentlige private samarbejder udspringer af dels den private parts forståelse for det offentliges særlige regler og politiske virksomhed, dels den offentlige parts respekt for den private virksomheds kommercielle virkelighed.