Karen Dyekjær beskæftiger sig primært med EU-ret, konkurrenceret, life science-jura, IP-ret samt retssagsbehandling og er inden for hvert af disse områder anerkendt som en af Danmark førende kapaciteter.

Karen har betydelig erfaring med at bistå klienter over for myndigheder og har betydelig retssagserfaring, herunder i sager for Højesteret og andre danske domstole samt EU-Domstolen eller i voldgiftssager, ofte i sager der angår komplekse og principielle problemstillinger inden for hendes primære retsområder.

Hun har for EU-Domstolen ført den principielle AMBI-sag foruden en række konkurrencesager, IP-sager og regulatoriske sager ofte med Kammeradvokaten som modpart. For Højesteret har hun bl.a. ført grundlovssagerne om Maastrict-traktaten og Lissabon-traktaten.

Karen Dyekjær har bistået en lang række førende danske og udenlandske virksomheder i forhold til rådgivning om alle områder inden for IP-ret, medicinal- og fødevareret samt konkurrenceret, herunder anti-trust, fusion og statsstøtte.

Karen er listet i Blå Bog og har beklædt en række andre offentlige og private tillidshverv (senest som medlem af udvalg til revidering af konkurrenceloven) og benyttes af medierne som ekspert i EU-ret, IP-ret, konkurrenceret og regulering i forhold til medicinalindustrien.

Hun har undervist og været gæsteforlæser på en række universiteter, kurser og konferencer, senest som underviser i Life science ved Syddansk Universitet og var i mange år censor ved det juridiske fakultet, København, og Copenhagen Business School.

Karen Dyekjær er uddannet WIPO-mediator og fungerer tillige som voldgiftdommer.