Anne Wissing beskæftiger sig særligt med regulatoriske forhold inden for selskabsret og kapitalmarkedsret. Hun har mangeårig erfaring med at rådgive danske og udenlandske virksomheder om blandt andet etablering af nye virksomheder, kapitalændringer, nationale og grænseoverskridende omstruktureringer, virksomhedsoverdragelser, ledelsesforhold, generalforsamlinger og ejeraftaler.

Anne rådgiver endvidere børsnoterede selskaber og selskaber på vej på børsen i forbindelse med selskabsretlige og børsretlige forhold, herunder om optagelse til handel på et reguleret marked, prospektudarbejdelse, generalforsamlinger, oplysningsforpligtelser, overtagelsestilbud og afnotering.

Annes erfaring omfatter rådgivning af ledelser i virksomheder, der er under tilsyn fra Finanstilsynet. Et af Annes specialer er således reguleringen af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), hvor hun har ydet rådgivning til en række virksomheder i relation til efterlevelsen af FAIF-lovgivningen.

Endelig har Anne erfaring med at gennemføre regulatoriske undersøgelser og advokatundersøgelser.

Anne har en baggrund som jurist i Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen og har derigennem opnået en dyb indsigt i både lovgivningsprocessen og sagsbehandlingen hos offentlige myndigheder. Anne har endvidere i 2016-17 været udstationeret som inhouse-advokat i en virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet.

Anne er forfatter til en række artikler om selskabsretlige og børsretlige forhold i bøger og tidsskrifter, og hun underviser jævnligt på seminarer og konferencer inden for selskabsret og børs- og kapitalmarkedsret.