Vi håndterer alle typer tvister, idet vi hurtigt kan mobilisere nationale og internationale teams.

 • Konkurrencesager
 • Sager inden for bank og finansiering
 • Gruppesøgsmål
 • Omtvistede M&A
 • Tvister om handelskontrakter
 • Internationale retssager
 • Retssager og konfliktløsning inden for ansættelsesretten
 • Tvister inden for energiområdet
 • Miljø- og arbejdsmiljøtvister
 • Tvister inden for infrastruktur- og entrepriseområdet
 • Tvister inden for forsikrings- og genforsikringsret
 • Internationale voldgiftssager
 • Tvister inden for it- og telekommunikationsområdet
 • Tvister inden for sø- og luftfartsområdet
 • Patent- og IP-sager
 • Produktansvars- og masseerstatningssager og sager om product stewardship
 • Folkeret
 • Forvaltningsret
 • Sager om fast ejendom og tvister om planforhold
 • Sager om børsret og børsretlig compliance
 • Skatteretlige tvister
 • Økonomisk kriminalitet og virksomhedskriminalitet