Postponement of the Integrated Environmental Permit until 1 January 2018

By:

Read the Dutch version

This afternoon, the Flemish Parliament agreed on a (supplementary) postponement for the implementation of the integrated environmental permit until 1 January 2018.

The Environmental Permit Decree initially stipulated that the new procedures would take effect one year after the date of the publication of the implementation decree in the Belgian Official Gazette, on 23 February 2017.

This initial implementation date was not met due to delays in the creation and implementation of the necessary software for the local authorities, after which the Flemish Parliament agreed on a new schedule for the implementation of the integrated environmental permit on 3 February 2017.

Flemish and provincial level: start on 23 February 2017

After the decree of 3 February 2017, the legislator decided to start with the integrated environmental permit on a Flemish and provincial level on 23 February for the following matters:

  1. The Flemish projects as well as the projects that cover two or more provinces
  2. The provincial projects and the projects that cover two or more municipalities
  3. Classified class 1 establishments or activities
  4. The reports and modifications that belong to the abovementioned projects

These applications also have to be submitted digitally through www.omgevingsloket.be, except in the municipalities with facilities.

The decree of 3 February 2017 also stipulates that environmental permits issued after 23 February 2017 already apply for an undetermined period, unless the municipality -in a limited number of cases- decides to grant a permit for a determined period.

Municipal level: start on 23 February, but postponement until 1 June 2017 is possible

The municipalities were presented the option to ask the Flemish Minister for Environment for postponement of the implementation until 1 June 2017 at the latest. Eventually, only the municipalities Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle and Staden decided not to ask for a postponement. On 18 April, the municipality Beersel also made the change to the online environmental desk Omgevingsloket, and on 2 May the city Diest followed its lead.

In principle, in all other Flemish municipalities the integrated environmental permit would take effect on 1 June 2017.

Decree of 24 May 2017: supplementary postponement on municipal level until 1 January 2018

In the last few weeks, we received some clear signals that not all software would be completely ready to implement the environmental permit in the digital era on 1 June and to offer a high-performing and stable environmental desk to the citizens and the companies.

This afternoon, the Flemish Parliament therefore decided to freeze the current situation.

Applications, reports, requests or initiatives that are submitted or initiated between 1 June 2017 and 31 December 2017 will be handled in accordance with the procedural rules that were applicable on 22 February 2017.

In other words: if your new application does not concern a Flemish or provincial project, and has not been submitted in one of the previously mentioned municipalities that have not asked for a postponement, the old procedural rules for planning permits and environmental permits will be applied.

As of 1 January 2018 the stipulations mentioned in the renewed integrated environmental permit will take effect.

In short: what is an integrated environmental permit?

The decree of 25 April 2014 on the integrated environmental permit and its implementation decrees provide a new integrated procedure to obtain the required permission in order to conduct urban development related acts which require a permit (the previous planning permit or allotment permit) and/or to exploit a classified establishment (the previous environmental permit). The permission/permit for these acts is called the ‘integrated environmental permit’.


Uitstel van de Omgevingsvergunning op Lokaal Niveau tot 1 Januari 2018

Het Vlaams Parlement stemde vanmiddag in met een (bijkomend) uitstel voor de implementatie van de omgevingsvergunning tot 1 januari 2018.

In het omgevingsvergunningsdecreet werd aanvankelijk bepaald dat de nieuwe procedures in werking treden één jaar na de datum van de bekendmaking van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 23 februari 2017.

Deze eerste datum werd niet gehaald door vertragingen bij de opmaak en doorvertaling van de noodzakelijke software voor de lokale besturen, waarna het Vlaams Parlement op 3 februari 2017 instemde met een regeling tot implementatie van de omgevingsvergunning.

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017

Met het decreet van 3 februari 2017 besloot de decreetgever om op 23 februari met de omgevingsvergunning te starten op Vlaams en provinciaal niveau, voor:

  1. de Vlaamse projecten en de projecten over 2 of meer provincies
  2. de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten
  3. ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse
  4. De meldingen, bijstellingen … die horen bij bovenstaande projecten

Deze aanvragen moeten ook digitaal worden ingediend via www.omgevingsloket.be, behalve in de faciliteitengemeenten.

Het decreet van 3 februari 2017 voorziet ook dat de milieuvergunningen die afgeleverd worden na 23 februari 2017, reeds gelden voor onbepaalde duur, tenzij de gemeente beslist om – in een beperkt aantal gevallen – een vergunning van bepaalde duur te verlenen.

Gemeentelijk niveau: start op 23 februari, maar uitstel mogelijk tot 1 juni 2017

De gemeenten hadden de keuze. Er kon uitstel worden gevraagd aan de Vlaamse minister van Omgeving tot uiterlijk 1 juni 2017. Uiteindelijk beslisten enkel de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden om geen uitstel te vragen. Op 18 april stapte ook de gemeente Beersel over naar het omgevingsloket en op 2 mei de stad Diest.

Op 1 juni 2017 zou de omgevingsvergunning ook in alle andere Vlaamse gemeenten in principe van start gaan.

Decreet 24 mei 2017: bijkomend uitstel op gemeentelijk niveau tot 1 januari 2018

De laatste weken zijn er duidelijke signalen de wereld ingestuurd dat niet alle software volledig klaar zal zijn op 1 juni om volledig in te stappen in het digitale verhaal en een performant en stabiel omgevingsloket aan de burgers en bedrijven aan te bieden.

Het Vlaams Parlement besloot vanmiddag dan ook om de huidige situatie te bestendingen.

Aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven, die worden ingediend of opgestart vanaf 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017, zullen worden behandeld op grond van de procedureregels die geldig waren op 22 februari 2017.

M.a.w. indien je nieuwe aanvraag geen Vlaams of provinciaal project betreft, noch de aanvraag wordt ingediend in een van de eerder ingestapte gemeenten (zie hierboven), dan zullen de oude procedureregels van de stedenbouwkundige -en milieuvergunning worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2018 zullen vervolgens de bepalingen van de omgevingsvergunning hun toepassing moeten vinden.

In het kort: wat is de omgevingsvergunning?

Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 en zijn uitvoeringsbesluiten voorzien in een nieuwe geïntegreerde procedure voor het bekomen van de vereiste toelating voor het uitvoeren van vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen (de vroegere stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning) en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting (de vroegere milieuvergunning). De toelating/vergunning voor deze handelingen noemt men de ‘omgevingsvergunning’.