Kilpailulaki uudistui

Antitrust and Competition Newsflash | Finland

By:

Tärkeää tietää:

  • Kilpailulain uudistus tuli voimaan 17.6.2019
  • Yrityskauppojen käsittelyajat pitenivät ja KKV:n tarkastusoikeudet laajenivat
  • Taloudellista toimintaa harjoittaville julkisille toimijoille kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus 1.1.2020 alkaen

Kilpailulakiin tuli muutoksia 17.6.2019 alkaen. Keskeisimmät muutokset liittyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) suorittamiin tarkastuksiin ja tiedonsaantiin, tietojenvaihtoon eri viranomaisten välillä sekä kilpailuneutraliteettia koskevaan kirjanpidon eriyttämisvaatimukseen. Kilpailulain uudistuksella on vaikutusta erityisesti yrityksille, jotka liittyvät KKV:lle ilmoitettaviin yrityskauppoihin sekä valtioon, kuntiin, kuntayhtymiin, ja niiden määräysvallassa oleviin yksiköihin, jotka toimivat kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kilpailulain uudistus tuli suurimmilta osin voimaan 17.6.2019. Tasavallan presidentti vahvisti lait 7.6.2019.

KKV:n toimivaltaa koskevat muutokset

Yllätystarkastus. Uudistuksen jälkeen KKV:lla on oikeus ottaa väliaikaisia kopioita tutkittavasta aineistosta ja jatkaa yllätystarkastusta omissa tiloissaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta yrityksen tai sen asiamiehen oikeuteen olla paikalla tarkastusta tehtäessä. KKV:n tarkastusoikeutta on täsmennetty niin, että se on tallennusvälineestä riippumaton. Tämä käytännössä selventää lain tasolla sen, että tarkastus voi kohdistua kaikkiin työkäytössä oleviin mobiililaitteisiin matkapuhelimet ja tabletit mukaan lukien.

Yrityskaupat. Jatkossa KKV:lla on pidempi aika käsitellä yrityskauppoja. Käsittelymääräajat lasketaan työpäivinä, ei kalenterikuukausina. Uudistus lähentää täten Suomen käytäntöä EU:n yrityskauppavalvontaan nähden. I-vaiheen käsittelyaika pitenee 23 työpäivään ja II-vaiheen 69 työpäivään. Aiemmin I-vaiheen käsittelyaika oli 1 kuukausi ja II-vaiheen 3 kuukautta.

Kilpailulain mukaan markkinaoikeus voi pidentää yrityskaupan määräaikaa. Uudistus vaikuttaa myös käsittelyajan pidentämiseen. Uudistuksen jälkeen markkinaoikeus voi pidentää II-vaiheen käsittelyaikaa maksimissaan 46 työpäivällä. Ennen vastaava aika oli 2 kuukautta.

Viranomaisten välinen yhteistyö

KKV:lla on nimenomainen oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaiselta tieto tai asiakirja, joka on välttämätön kilpailunrajoitusten selvittämiseksi tai yrityskauppojen valvomiseksi. Viranomaisten välistä yhteistyötä lisättiin siten, että KKV voi nyt esimerkiksi pyytää velvoitteidenhoitoselvityksen Harmaan talouden selvitysyksiköltä ja verotustietoja Verohallinnolta.

Kirjanpidon eriyttämisvelvoite

Kuntia, kuntayhtymiä, valtiota ja niiden määräysvallassa olevia yksiköitä, jotka harjoittava kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa, tulee jatkossa koskemaan kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus. KKV voi sakon uhalla velvoittaa toimittamaan erillisen kirjanpidon, tuloslaskelman, tilinpäätöksen sekä kuvauksen kustannuslaskennan periaatteista sen määräämässä ajassa. Säännöksen tarkoituksena on parantaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisia kilpailuolosuhteita tehostamalla markkinaperusteisen hinnoittelun valvontaa. Tällä on merkitystä erityisesti tilanteessa, jossa samaan yhtiöön on yhtiöitetty sekä taloudellista toimintaa että muuta kuin taloudellista toimintaa.

Kirjanpidon eriyttäminen tulee tehdä yksikkökohtaisesti. Tällaisena yksikkönä pidetään sen oikeudellisesta tai organisaatiorakenteesta riippumatta mitä tahansa julkisyhteisön tai sen määräysvallassa olevan yksikön markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavaa osaa. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja liikelaitokset sekä erilaiset julkisyhteisöjen toiminnassaan käyttämät toiminnan organisoinnin muodot, kuten kirjanpitoyksiköt, taseyksiköt ja tulosyksiköt. Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta pienimuotoisissa toiminnoissa, jos yksikön liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa.

Eriyttämisvelvollisuutta sovelletaan 1.1.2020 alkaen.

Mitä edellä mainittu tarkoittaa yritysten kannalta?

  • Yrityskauppojen ilmoitusprosessiin täytyy varata aiempaa enemmän aikaa
  • Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuuden täyttämiseksi tarpeelliset toimet sekä erityisesti kustannuslaskennan periaatteiden selkeyttäminen kannattaa hoitaa ajoissa kuntoon
  • KKV:lla on aiempaa laajempi mahdollisuus hyödyntää muiden viranomaisten antamia tietoja esimerkiksi kartellien tutkinnassa