Nye regler om konkurranseklausuler fra 1. januar 2016

Det er vedtatt nye regler om konkurransebegrensede avtaler. Reglene trer i kraft fra 1. januar 2016. Nedenfor følger en oversikt over de endringene som du som arbeidsgiver bør kjenne til.

Konkurranseklausuler

Med «konkurranseklausul» menes en avtale mellom bedriften og en ansatt som begrenser den ansattes adgang til å begynne å jobbe i en annen bedrift eller til å starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. En konkurranseklausul regulerer med andre ord forholdet mellom bedriften og en ansatt etter at vedkommende har sluttet i bedriften.

De nye reglene innebærer en innstramning i gjeldende regler om konkurranseklausuler. I dag er det for eksempel mulig å inngå en konkurranseklausul som gjelder i ett år etter at den ansatte har sluttet i bedriften, uten at bedriften plikter å betale den ansatte økonomisk kompensasjon. Dette vil nå bli endret. Her er hovedtrekkene i de nye reglene:

Følgende vilkår må være oppfylt for at en konkurranseklausul skal være gyldig:

  • Klausulen må være nødvendig for å ivareta bedriftens særlige behov for vern mot konkurranse.
  • Klausulen må inngås skriftlig
  • Klausulen kan ikke ha en varighet på lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.
 • En ansatt som har inngått en avtale om konkurranseklausul, kan når som helst be bedriften om å få en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken utstrekning bedriften vil gjøre klausulen gjeldende. Forespørselen fra den ansatte må være skriftlig. Bedriften plikter på sin side å gi en slik skriftlig redegjørelse innen fire uker etter at den mottok forespørselen. Dersom den ansatte selv sier opp eller blir sagt opp eller avskjediget fra bedriften, plikter bedriften å gi en slik redegjørelse av eget tiltak. Redegjørelsen er bindende arbeidsgiver i tre måneder etter at den er mottatt av den ansatte.
 • Dersom klausulen gjøres gjeldende, må bedriften betale den ansatte en kompensasjon i den perioden klausulen gjøres gjeldende. Kompensasjonen skal tilsvare 100 % av det arbeidsvederlag (herunder lønn, bonus, overtidstillegg, feriepenger etc.) ansatte har mottatt de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet oppad begrenset til 8 G (p.t. 720 000 kroner) og minst 70 % av arbeidsvederlag over 8 G. Maksimal kompensasjonen kan begrenses til 12 G (p.t. 1 081 000 kroner). Bedriften kan dog gjøre fradrag i kompensasjonen for inntil halvparten av det arbeidsvederlag som den ansatte får i den perioden klausulen gjelder.

Kundeklausuler

Med «kundeklausul» menes en avtale mellom bedriften og en ansatt som begrenser den ansattes adgang til å kontakte bedriftens kunder etter at arbeidsforholdet er opphørt. Det vil si en avtale som beskytter bedriften mot at en ansatt som slutter tar med seg bedriftens kunder.

De nye reglene innebærer også her en innstramning i forhold til gjeldende regler:

 • En kundeklausul bare skal kunne inngås for kunder som den ansatte har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes.
 • Klausulen kan maksimalt gjelde for ett år etter arbeidsforholdets opphør.
 • Bestemmelsen om særskilt redegjørelse fra arbeidsgiver som skissert ovenfor under konkurranseklausuler, vil også gjelde kundeklausuler. Redegjørelsen fra arbeidsgiver skal inneholde opplysninger om hvilke kunder som omfattes av klausulen.

Det vil ikke være noe krav om at bedriften må utbetale kompensasjon til den ansatte i den perioden klausulen gjøres gjeldende

Rekrutteringsklausuler

Rekrutteringsklausuler er en fellesbetegnelse på avtaler som hovedsakelig har til formål å hindre at bedrifter rekrutterer andre bedrifters ansatte. Slike avtaler kan enten inngås (i) mellom bedriften og en ansatt eller (ii) mellom bedrifter.

De nye reglene innebærer et forbud mot at det inngås rekrutteringsklausuler i avtaler mellom bedrifter. En rekrutteringsklausul kan likevel inngås ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse, og gjøres gjeldende under forhandlingene og i inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet uavhengig av om disse fører frem.

Det vil fortsatt være lovlig å avtale en rekrutteringsklausul i avtale mellom bedriften og en ansatt.

Unntak for øverste leder

Det vil kunne gjøres unntak fra de nye reglene om konkurranse- og kundeklausuler for bedriftens øverste leder (administrerende direktør/daglig leder). Dette forutsetter at det fremgår uttrykkelig av avtalen at den øverste lederen unntas fra det vernet som er gitt i de foreslåtte bestemmelsene om konkurranse- og kundeklausuler, mot en avtale om etterlønn.

Dette må bedriften gjøre:

 • Allerede inngåtte avtaler bør revideres: De nye reglene vil først få virkning for allerede inngåtte avtaler 1. januar 2017. Dette for å gi bedriftene tid til å vurdere og tilpasse allerede inngåtte avtaler etter de nye reglene.
 • Nye avtaler: Avtaler som inngås etter 1. januar 2016 må tilpasses de nye reglene

Ta gjerne kontakt med en av oss i arbeidsrettsavdelingen i DLA Piper dersom dere ønsker bistand i forbindelse med utforming av konkurranseklausuler eller med gjennomgang og revidering av allerede inngåtte avtaler.

Tilknyttede personer