Bidrag til å effektivisere håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser

Departementet la fredag 22. januar 2016 frem et forslag om bla. å gjeninnføre KOFAs kompetanse til å ilegge overtredelesesgebyr ved ulovlig direkte anskaffelser i Prop. 51 L (2015-2016), se her.

Etter gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser er en «ulovlig direkte anskaffelse» i § 4-1 bokstav q) definert som «en anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid med reglene i denne forskrift ikke har kunngjort konkurransen, eller en anskaffelse hvor oppdragsgiver bare har kunngjort i Doffin når det etter denne forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen»

Fra 1. januar 2007 fikk KOFA myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr i saker om ulovlig direkte anskaffelser. I forbindelse med gjennomføringen av håndhevelsesdirektivet (direktiv 2007/66/EF) ble det med virkning fra 1. juli 2012 besluttet at kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr ble overført til domstolene.

I perioden på litt i overkant av 3,5 år (1. januar 2007 til 1. juli 2012) som KOFA hadde kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr, kom det inn rundt 350 saker med påstand om ulovlige direkte anskaffelser. Nemnda ila gebyr i 81 saker, med en samlet verdi på over 100 millioner kroner. Domstolene hadde i denne perioden en meget begrenset rolle i denne typen saker idet nemndas overtredelsesgebyr var den mest effektive sanksjonsmåten.

I de årene som har gått siden domstolene overtok håndhevelsen, er det kun ved to anledninger at en leverandør har fremmet krav om sanksjoner/gebyr etter anskaffelsesloven. I samme periode har KOFA mottatt 45 klager på ulovlige direkte anskaffelser, mot 88 klager i 2011 og 113 klager i 2010. Den skepsis som ble reist i forbindelse med at KOFA ble fratatt kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr har dermed realisert seg. Det vises i denne forbindelse til høringsuttalelsene i Prop.12 L (2011-2012) kap. 7.4. Departementet uttaler i Prop. 51 L (2015-2016):

«Selv om det ikke er et mål i seg selv å få inn så mange klager som mulig tilsier disse tallene at en del ulovlige anskaffelser verken finner veien til KOFA eller domstolene. Det ser derfor ut som om endringene etter gjennomføringen av håndhevelsesdirektivet ikke har oppfylt sitt mål, og at håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser rent faktisk er svekket.»

Departementet anser at en gjeninnføring av KOFAs kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ikke vil være i strid med håndhevelsesdirektivet. Domstolenes kompetanse er endres ikke og aktører med rettslig interesse vil etter tvistelovens regler vil ha samme mulighet til reise søksmål for domstolene som i dag. Døren er dermed åpnet for en mer effektiv håndhevelse ved ulovlig direkte anskaffelser.