Nyhetsbrev - Ansattes kommunikasjon er fremdeles vernet

Etter en nylig avsagt dom i den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har flere medier skrevet at det nå er tillatt for arbeidsgivere å overvåke de ansattes private chattemeldinger i arbeidstiden. Arbeidsgivere som forholder seg ukritisk til disse overskriftene risikerer å bryte norsk lov.

Hva saken egentlig gjaldt

Det domstolen tok stilling til i den konkrete saken var om Romania hadde oppfylt sin forpliktelse etter menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, til å beskytte sine borgeres privatliv og private kommunikasjon.

Bakgrunnen var at en rumensk arbeidsgiver hadde gjort innsyn i en av de ansattes chattemeldinger, og at det ikke var etablert nasjonal lovgivning i Romania som forbød slikt innsyn. Den ansatte mente at Romania derved brøt med sin forpliktelse. Det var menneskerettsdomstolen ikke enig i.

I Norge gjelder norsk lov

Nasjonal lovgivning kan ikke gi et svakere vern av privatlivet enn det menneskerettskonvensjonen forskriver. Det er imidlertid ikke noe i veien for at nasjonal lov gir et sterkere vern av privatlivet, dersom det ikke medfører uforholdsmessig inngrep i andre menneskerettigheter.

Arbeidsgivere som er etablert i Norge må forholde seg til norsk personopplysningslov og -forskrift. Disse oppstiller strenge vilkår for når en arbeidsgiver kan gjøre innsyn i de ansattes private epost mv. Bestemmelsene vil antagelig få anvendelse også på den ansattes chattemeldinger, dersom han benytter utstyr som arbeidsgiver har stilt til hans disposisjon. Det er mulig at disse bestemmelsene går utover hva Norge er forpliktet til etter menneskerettskonvensjonen. De er allikevel gjeldende norsk rett, også etter menneskerettsdomstolens avgjørelse.

Innsyn kun i visse tilfeller

En arbeidsgiver kan gjøre innsyn dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse ved virksomheten, typisk å ivareta den daglige driften. Det kan også gjøres innsyn dersom arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at den ansatte bruker eposten på en måte som medfører grovt brudd på hans arbeidsrettslige plikter, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Vilkårene her er strenge.

Innsynet må i begge tilfeller gjennomføres i tråd med visse prosedyrer. Blant annet skal den ansatte normalt gis forhåndsvarsel og anledning til å uttale seg før innsynet gjennomføres. Arbeidsgiver må da begrunne hvorfor vilkårene for innsyn anses oppfylt.

Håndheves strengt

Datatilsynet har over flere år hatt mange klagesaker vedrørende arbeidsgiveres innsyn i epost, og har ilagt arbeidsgivere overtredelsesgebyrer på inntil 150.000 kroner for brudd på disse bestemmelsene.

Grunnen til at loven brytes er antagelig manglende kunnskap om reglene, og at behovet for innsyn oppstår akutt i forbindelse med en konflikt eller sykdom. Arbeidsgivere bør sette seg inn i regelverket før situasjonen oppstår, og i den forbindelse huske på at avisene ikke er pålitelige rettskilder.

Ta gjerne kontakt med en av oss i avdelingen for immaterialrett og personvern dersom dere ønsker bistand i forbindelse med å analysere hvilke tiltak som er nødvendige for deres virksomhet.

Tilknyttede personer