Endringer i arbeidsmiljøloven

Fra 1. juli i fjor år ble det innført viktige endringer i arbeidsmiljøloven. Formålet med de nye reglene er å øke mobiliteten og fleksibiliteten på arbeidsmarkedet. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale endringene som arbeidsgivere bør kjenne til.

Midlertidige ansettelser

Generell adgang

Hovedregelen er fortsatt at arbeidstakere skal ansettes fast. Til nå har adgangen til å ansette midlertidig vært svært begrenset. Etter de nye reglene innføres det imidlertid en generell adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder. Arbeidsgivere kan således foreta midlertidige ansettelser selv om det verken foreligger et midlertidig behov for arbeidskraft eller en nærmere begrunnelse for at ansettel en er midlertidig.

Begrensninger

For å unngå misbruk av bestemmelsen er det innført enkelte begrensninger. Dersom arbeidstakeren ikke får fast ansettelse etter utløpet av avtaleperioden, inntrer det en karantene periode på 12 måneder før ny midlertidig ansettelse kan skje til utførelse av arbeidsoppgaver av samme art. Dersom arbeidstakeren sier opp selv før ansettelsesperioden er over eller avslår tilbud om videre ansettelse inntrer det ingen karanteneperiode.

Som utgangspunkt gjelder karantenen for hele selskapet, men arbeidsgiver kan avgrense karantenen til selvstendige enheter som har minst 50 ansatte. Dersom arbeidsforholdet videreføres utover 12 måneder uten at det inngås ny avtale om midlertidig ansettelse på et annet grunnlag, kan arbeidstakeren kreve fast ansettelse.

I tillegg innføres det en maksgrense for ansettelse på det generelle grunnlaget til 15 prosent av de ansatte i virksomheten. Denne kvoten omfatter kun ansettelser på det nye generelle grunnlaget, slik at ansettelser etter de andre grunnlagene for midlertidig ansettelse ikke teller med. Uavhengig av størrelsen på virksomheten kan det være minst en arbeidstaker som er ansatt på det generelle grunnlaget. Brudd på maksgrensen gir som utgangspunkt ikke krav på fast ansettelse, med mindre det foreligger særlige grunner.

Treårsgrense

Fireårsgrensen for midlertidig ansettelse er endret til tre år, med unntak av midlertidig ansettelse på grunnlag av at arbeidet er av midlertidig karakter. Følgelig kan virksomheter fortsatt ha midlertidige ansatte i opptil fire år forutsatt at de er ansatt for å utføre arbeid av midlertidig karakter. Derimot reduseres fireårsregelen til tre år for de som er ansatt som vikar eller på det nye generelle grunnlaget. Treårsgrensen gjelder kun for midlertidige ansettelsesforhold som ble inngått eller forlenget etter 1. juli i fjor.

Arbeidstid

Gjennomsnittsberegning

Det er innført endringer i reglene om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden. Gjennomsnittsberegning innebærer at arbeidstakere kan jobbe lengre i perioder mot tilsvarende fri i andre perioder. Grensen for gjennomsnittsberegning av den alminnelige daglige arbeidstiden, økes fra ni timer til ti timer ved avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Grensen på 48 timer i løpet av syv dager kan nå gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker også ved individuell avtale. Den alminnelige arbeidstiden kan i slike tilfeller imidlertid ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke.

I tariffbundet virksomheter økes grensen for daglig alminnelig arbeidstid fra 10 til 12,5 timer ved avtale om gjennomsnittsberegning mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Grensen på 48 timer i løpet av syv dager beholdes, men det er adgang til å avtale gjennomsnittsberegning over en periode på åtte uker. Arbeidstiden må ved slik avtale med tillitsvalgte likevel ikke overstige 54 timer i løpet av en uke.

Overtid

Adgangen til å pålegge overtid og grensene for hvor mye overtid en arbeidstaker kan jobbe i løpet av et år er uendret. Imidlertid er grensene for hvor mye overtid som kan arbeides i løpet av en uke og per måned i virksomheter som er bundet av tariffavtale økt. Adgangen til å avtale overtidsarbeid er utvidet fra 15 timer til 20 timer i løpet av sju dager, og fra 40 timer til 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker. Videre har Arbeidstilsynet fått utvidet myndighet til å tillate alternative arbeidstidsordninger. Etter søknad til Arbeidstilsynet kan grensen utvides til 25 timer i løpet av syv dager. Grensen på 200 timer overtid i løpet av 26 uker er uendret.

I tillegg er det innført en maksgrense ved at den samlede arbeidstiden ikke skal overstige 69 timer i noen enkelt uke.

Beredskapsvakt

Etter tidligere regler skal beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet beregnes slik at minst 1/5 av vakten anses som alminnelig arbeidstid. Dette endres til at minst 1/7 av vakten skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden.

Søndags- og helligdagsarbeid

Lovens utgangspunkt om at arbeid på søndager og helligdager kun er tillat når arbeidets art gjør det nødvendig er beholdt. Imidlertid er adgangen til å arbeide flere søndager på rad endret, slik at det nå er adgang til å avtale at arbeidstaker skal arbeide tre søndager på rad.

Aldersgrensen heves

Den alminnelige grensen for bortfall av stillingsvernet er økt fra 70 år til 72 år. Dette innebærer at arbeidstakerne beholder det vanlige stillingsvernet frem til de fyller 72 år med mindre virksomheten har fastsatt en særlig aldersgrense. Hvis ikke virksomheten har fastsatt en bedriftsintern aldersgrense må altså arbeidsgivere ha saklig grunn for å gå til oppsigelse frem til arbeidstakeren har fylt 72 år.

Bedriftsintern aldersgrense

Etter de nye reglene er det ikke tillatt å ha en bedriftsintern aldersgrense på under 70 år. I tillegg er det fastsatte vilkår som må være oppfylt for at en bedrift skal kunne ha bedriftsintern aldersgrense på mellom 70 år og 72 år. For det første må aldersgrensen være kjent for de ansatte. Videre må aldersgrensen praktiseres konsekvent og de ansatte må være sikret tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Aldersgrensen må også drøftes med de tillitsvalgte. Dersom en virksomhet er bundet av en tariffavtale som har fastsatt en bedriftsintern aldersgrense under 70 år, kan aldersgrensen beholdes frem til tariffavtalen utløper. Det er innført en overgangsperiode på et år fra loven trådte i kraft slik at virksomheter har tid til å tilpasse seg til den nye grensen på 70 år. Bedriftsinterne aldersgrenser under 70 år kan altså beholdes frem til 1. juli 2016 dersom de ble etablert før 1. juli i fjor. Det er gjort unntak fra 70- årsgrensen dersom det er nødvendig å ha en lavere aldersgrense av hensyn til helse eller sikkerhet på arbeidsplassen. I enkelte virksomheter kan det dermed være tillat å ha en lavere aldersgrense.

Permittering

Fra 1. juli 2015 ble det innført endringer i permitteringslønnsloven. Arbeidsgiverperioden (arbeidsgivers lønnsplikt) under permittering ble endret fra 20 dager til 10 dager. I tillegg kan arbeidsgivere nå permittere uten lønn i 30 uker mot tidligere 26 uker.

Artikkelen er publisert i Moderne Transport Februar 2016