Millionerstatning til leverandør etter vesentlige feil i anbudsprosess

Etter oppdragsgivers henvisning til en svært vid forståelse av det innkjøpsfaglige skjønn i tre rettsinstanser, ble det satt strek i anbuds- og erstatningstvisten mellom Bentzen Transport AS og Romerike Avfallsforedling IKS ("ROAF") da ROAFs anke ble nektet fremmet i Høyesterett. Saken har pågått siden 2011 og er et eksempel på at det dessverre ofte blir en lang vei for leverandører å gå for å ansvarliggjøre offentlige innkjøpsenheter og få tilkjent erstatning der det er begått feil ved gjennomføringen av en anskaffelse. DLA Piper Norway DA ved advokat Are Hunskaar og advokat Line Voldstad representerte Bentzen Transport AS.

Etter Høyesteretts beslutning er Eidsivating lagmannsretts dom av 9. mai 2016 (sak 15-149169ASD-ELAG) om å tilkjenne Bentzen Transport AS erstatning for positiv kontraktsinteresse på kr. 2 millioner og sakskostnader rettskraftig. Lagmannsretten fant at ROAF hadde begått vesentlige feil i en anbudskonkurranse som gjaldt innhenting av husholdningsavfall i kommunene Fet, Gjerdrum, Sørum, Enebakk, Rælingen og Lørenskog.

Den aktuelle saken er særpreget av at oppdragsgivers evaluering under tildelingskriteriene ikke var forutberegnelig ut fra ordlyden og de vurderingskriterier oppdragsgiver selv hadde oppstilt. Realiteten var at oppdragsgiver hadde evaluert på en slik måte at den eksisterende leverandøren ble tilgodesett. Oppdragsgivers evaluering var i strid med det grunnleggende kravet til forutberegnelighet i anskaffelsesloven § 5. Dessuten hadde ROAF ikke gitt øvrige tilbydere informasjon den eksisterende leverandør satt på som følgelig ga denne et konkurransefortrinn. Dette representerte også et klart brudd på det grunnleggende kravet til likebehandling i anskaffelsesloven § 5.

Når det er tale om brudd på grunnleggende krav i anskaffelsesretten uttaler lagmannsretten at dette lett vil føre til erstatningsansvar. Dommen er interessant og slående og er første dom hvor det uttrykkelig vises til at oppdragsgiver har en skjerpet aktsomhetsplikt der den eksisterende leverandør deltar i konkurransen - nettopp for å sikre en reell konkurranse.

Lagmansretten fant "klar sannsynlighetsovervekt" for at Bentzen Transport AS skulle vært tildelt kontrakten dersom ROAF ikke hadde begått vesentlige feil i anskaffelsesprosessen.

Erstatningen på kr 2 millioner ble fastsatt på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering, basert på at lagmannsretten anså at en driftsmargin på 10 % av kontraktssummen representerte et rimelig anslag på den gevinsten Bentzen Transport AS gikk glipp av.   

Til tross for tids- og kostnadskrevende prosesser viser saken at det kan være vel verdt å forfølge og gjennomgå anskaffelsesprosesser nøye, selv der oppdragsgiver avspiser leverandørene med en henvisning til at "det innkjøpsfaglige skjønn ikke kan overprøves."

Tilknyttede personer