Konkurransetilsynet slår hardt ned på ulovlig anbudssamarbeid

Real Estate Update

Kontakt:

Anbudssamarbeid er fristende for å vinne offentlige kontrakter. Det kan også være innfallsporten til kontrakter man ellers ikke ville vært i stand til å få. Samtidig kan det være ulovlig og skadelig for konkurransen.

Det norske Konkurransetilsynet har i lang tid hatt argus-øyne på anbudssamarbeid, og slår hardt ned på ulovlig anbudssamarbeid. Det svenske Konkurrensverket har hatt lignende fokus og prioritering de siste årene.

Forrige uke offentliggjorde Konkurransetilsynet at det har ilagt to selskap overtredelsesgebyrer for til sammen 6,5 millioner kroner for ulovlig samarbeid i anbudskonkurranse for utkjøring, behandling og slutthåndtering av slam fra renseanlegg.

Selskapene var de eneste prekvalifiserte i anbudskonkurransen, som ble gjennomført av Bergen Vann KF i 2014. Istedenfor å konkurrere om hvert av de fem deloppdragene, valgte de to selskapene å levere et samlet tilbud, med felles pris for alle deloppdragene. Konkurransetilsynet fant det bevist at de to leverandørene utvekslet informasjon om priser og behandlingskapasitet på forhånd, og at samarbeidet "reduserte sannsynligheten for at Bergen Vann fikk lavest mulig pris for oppdraget". Samarbeidet var derfor etter tilsynets vurdering et brudd på konkurranseloven § 10.

I april 2015 ble tre elektroselskap ilagt overtredelsesgebyrer på totalt 6,4 millioner for fordeling av anbudsoppdrag, som skulle avgjøres ved mini-konkurranser under en rammeavtale for Vestre Viken Helseforetak. Selskapet som ga Konkurransetilsynet dokumentasjon på virksomheten fikk gebyret redusert med 1 million som belønning.

Konkurransetilsynets hittil største overtredelsesgebyr ble gitt til Veidekke og NCC i 2013, med bøter på henholdsvis 220 og 140 millioner kroner, for å i over tre år ha samarbeidet om fordeling av anbudskontrakter om legging av asfalt i Midt-Norge. Veidekkes bot ble lempet fullt ut da det var de som fremla bevis for tilsynet. Vedtaket ble siden stadfestet av Borgarting lagmannsrett, men slik at overtredelsesgebyret ble økt til kr 150 millioner for NCCs vedkommende. (1)

Høyesterett har tillatt anke knyttet til tilsynets vedtak fra 2011 om ulovlig samarbeid mellom Ski Taxi, Follo Taxisentral og Ski Follo Taxidrift, med bøter på henholdsvis kr 250 000, kr 400 000 og kr 2,2 millioner. Saken bygger på at tilsynet fant at selskapene samarbeidet om å inngi felles tilbud i to anbudskonkurranser utlyst av Oslo Universitetssykehus, i strid med konkurranseloven § 10. Lagmannsretten var enig i at anbudssamarbeidet hadde et konkurransebegrensende formål, men reduserte vesentlig størrelsen på overtredelsesgebyrene. Saken er per i dag ikke behandlet av Høyesterett, som i februar anmodet EFTA-domstolen å komme med en rådgivende uttalelse.

Konkurransetilsynets praksis har derfor vært ileggelse av overtredelsesgebyr;

  • 2011: overtredelsesgebyr på til sammen nesten 3 millioner til tre selskap for ulovlig samarbeid i anbudskonkurranser om pasienttransport
  • 2013: gebyr på 220 og 140 millioner kroner for samarbeid om fordeling av anbudskontrakter om legging av asfalt
  • 2015: overtredelsesgebyr på totalt 6,4 millioner til tre elektroselskap for fordeling av anbudsoppdrag
  • 2016: overtredelsesgebyr på til sammen 6,5 millioner for ulovlig anbudssamarbeid på utkjøring, behandling og slutthåndtering av slam fra renseanlegg

Det er en helt klar trend internasjonalt at konkurransemyndigheter undersøker og reagerer mot anbudssamarbeid som vurderes i strid med konkurransereglene. I et nordisk perspektiv kan nevnes Stockholms tingsrätts dom 18. desember 2015 som stadfestet bøter for tre leverandører av medisinske tjenester til Stockholms fylkesadministrasjon og det danske Konkurrencerådets ankeinstans' dom 12. april 2016 som stadfestet at anbudssamarbeid mellom to aktører i relasjon til en veimarkeringsanskaffelse var ulovlig. I et europeisk perspektiv kan eksempelvis Europakommisjonens vedtak av oktober 2015 om ileggelse av bøter på totalt 116 millioner euro til åtte leverandører for ulovlig prissamarbeid i private anskaffelser nevnes i denne sammenheng.

Milliongebyrene understreker viktigheten av å gjøre konkurranserettslige vurderinger i forretningsdriften, og særlig i tilknytning til anbudsprosesser og tilbudsinnlevering. Veiledningen fra Konkurransetilsynet er begrenset, og vurderingene kan være kompliserte - sakene overfor viser imidlertid at konsekvensen av brudd på konkurranseloven § 10 er betydelig.

Overtredelse av reglene om ulovlig samarbeid kan også få følger for deltakelse i fremtidige anbudskonkurranser. Den nye forskrift om offentlige anskaffelser, som trer i kraft 1. januar 2017, gir oppdragsgiver en avvisningsrett der det er "klare holdepunkter for at leverandøren har inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen".

(1) Se LB-2014-76039 som i HR-2015-2361-U ble nektet behandling i Høyesterett

Ønsker du mer spesifikk informasjon kan du kontakte Kjetil Johansen.