Økokrim endrer advokatbransjen

Kronikken er publisert i Dagens Næringsliv 18. oktober 2016.

Kontakt:

Store økonomiske straffesaker gjør at norske advokater både må tenke nytt og organisere seg på en annen måte.

Debatten om økonomiske straffesaker har igjen skutt fart etter frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen. Det er varslet erstatningskrav i millionklassen, blant annet til dekning av advokatutgifter. Anklagen lød på grovt skattesvik, mens domstolen på sin side kom til at Berge Larsen og hans selskaper har oppfylt skatteplikten og dermed måtte frifinnes. Anklagen var med andre ord grunnløs. Allikevel har saken tatt 8 måneder i retten og tusenvis av advokattimer har gått med. Dette viser hvor ressurskrevende det kan være å vinne rett.

Da Økokrim tidligere i år kastet kortene i Transocean saken, hevdet kritikerne at Økokrim hadde gått seg vill i en uholdbar skatterettslig og strafferettslig forståelse - et synspunkt også vi ga uttrykk for. Andre hevdet imidlertid at et kobbel av landets beste advokater hadde lykkes i å stille Økokrim sjakk matt.

Vi vil se på noen konsekvenser av at stadig mer adferd er strafferettslig regulert. Både enkeltpersoner og virksomheter risikerer straff ved uriktige opplysninger som gjelder skatt, merverdiavgift, toll, brudd på konkurranseregler, arbeidsmiljøbestemmelser, finanstransaksjoner m.m. Også de mer tradisjonelle straffesakene; anklager om korrupsjon, underslag og bedrageri kan innebære at også virksomheten blir etterforsket og eventuelt tiltalt, i tillegg til enkeltpersoner.

Denne utviklingen representerer både en stor mulighet og en utfordring for advokatbransjen. Mulighetene ligger i at en strafferettsliggjøring av kontrollvirksomhet innebærer et økt behov for advokatbistand hos næringsdrivende. Utfordringen ligger i at klientenes behov er annerledes enn tidligere, og at advokatbransjen derfor må tilpasse seg dersom klientens behov skal møtes på en god måte.

Forsvareren har tradisjonelt jobbet alene med en klient. Det er ikke mange år siden en stor sak hadde en varighet på 3 uker. God kunnskap om strafferett var stort sett tilstrekkelig for å løse oppgaven. Sivilrettslige problemstillinger hadde en underordnet plass. Det hendte jo at retten måtte ta standpunkt til hvem som hadde eiendomsrett eller om avtale var inngått for å ta standpunkt til om det forelå tyveri eller underslag, men stort sett holdt det å forholde seg til tradisjonell strafferett.

Forretningsadvokater har tradisjonelt hatt et fjernt forhold til strafferetten og ikke hatt noen felles arena med forsvareren. Dette har blitt radikalt endret ved den utviklingen vi har skissert ovenfor. Man kan godt si at det er Økokrim som har ført oss sammen.

En virksomhet må i dag legge vekt på å forebygge straffbare handlinger. Alle virksomheter vil tid om annen oppleve at ansatte gjør noe straffbart, noen ganger med enorme konsekvenser for foretaket. Den tradisjonelle bedriftsadvokaten eller virksomhetens faste forretningsadvokat vil ofte ikke ha det nødvendige strafferettslige fokus eller erfaring for å forebygge dette på en effektiv måte.

På den annen side - når det innledes etterforskning i en større økonomisk straffesak, vil forsvareren ikke ha tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å forstå de underliggende sivilrettslige problemstillinger. Skatt, avgifter, konkurranserett, entreprise, osv. er alle spesialiserte rettsområder.  De ulike disipliner må samarbeide. 

Er det nødvendig med så omfattende innsats? Er ikke de alminnelige rettssikkerhetsgarantier tilstrekkelige for å oppnå et rettferdig resultat? Vil ikke dommeren uansett frifinne den uskyldige? Svaret er dessverre nei. Dommeren er ikke et orakel og er avhengig av at to parter med likeverdig kompetanse som effektivt kan argumentere ulike syn. Da først får dommeren tilstrekkelig grunnlag for å avsi en riktig dom.

Påtalemyndigheten vil i disse sakene ha betydelige ressurser til rådighet. Politirevisor, skatteetat eller andre fagetater vil bistå politiet. Kjernen i forsvaret i økonomisk straffesak, er å ettergå de vurderinger som er foretatt av politiets fagmiljø.

Advokatbransjen må tilpasse seg de utfordringer denne virkeligheten har gitt oss. Etter vårt syn kan svaret være et integrert samarbeid mellom forretningsadvokater og strafferettsadvokater.  Strafferetten bør bli en integrert del av den forretningsjuridiske rådgivning. Det er en måte å imøtekomme næringslivets behov for juridiske tjenester på en ny måte.