Anskaffelsessak til EFTA-domstolen

Procurement Update

Kontakt:

Nylig ble det kjent at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) anlegger sak mot Norge for manglende overholdelse av anskaffelsesregelverket for EFTA-domstolen.

ESA overvåker Norges etterlevelse av EØS-avtalen og siden anskaffelsesdirektivene er en del av EØS-avtalen, vil EFTA-domstolen ha det siste ord med hensyn til Norges etterlevelse av anskaffelsesdirektivene i saken.

Anskaffelsen gjaldt kontrakt om "Etablering og drift av parkeringsanlegg under Torvet i Kristiansand" og det ble i kunngjøringen angitt at "Kommunen søker derfor etter en privat leverandør som kan prosjektere, bygge, finansiere og drifte et parkeringsanlegg i privat regi. "

Kontrakten ble bare kunngjort nasjonalt (i Doffin), etter anskaffelsesforskriften del I til tross for at anskaffelsens verdi var angitt til å være mellom kr. 24 000 000 og 100 000 000 eks. mva. Anskaffelser i denne størrelsesorden skal normalt også kunngjøres i hele EØS-området slik at flest mulig i EØS-markedet kan konkurrere om kontrakten. Kommunen hadde ansett kontrakten som en tjenestekonsesjonskontrakt, som etter tidligere anskaffelsesregelverk var unntatt anskaffelsesforskriften, jf. den tidligere anskaffelsesforskriften § 1-3, annet ledd, bokstav j). Anskaffelsen ble derfor også rubrisert som "parking services".

ESA mener imidlertid at kontrakten var en "bygge- og anleggskonsesjon" som var underlagt den tidligere anskaffelsesforskiften del IV som bl.a. krever kunngjøring i hele EØS-området (i TED) når kontraktsverdien oversteg kr. 44 millioner eks. mva., og at kommunens klassifisering av kontrakten undergraver bygge-elementet som var en forutsetning for driften av parkeringsanlegget. Konkret mener ESA at Norge (ved kommunen) har brutt anskaffelsesregelverket ved:

  • Ikke å kunngjøre på TED
  • At tilbudsfristen på 26 dager var for kort
  • Feilklassifisering av kontrakten som "parking services"

Kommunens unnlatelse av å kunngjøre kontrakten i hele EØS-området forhindret etter ESAs syn leverandører fra EØS-markedet å delta slik at kommunen ikke fikk det best mulige tilbud.

Sondringen mellom tjenestekonsesjonskontrakter og bygge- og anleggskonsesjoner er mindre interessant etter ikrafttredelsen av nytt anskaffelsesregelverk 1. januar i år. Både tjenestekonsesjoner og bygge- og anleggskonsesjoner er underlagt forskrift om tjenestekonsesjonskontrakter, jf. § 1-2, første ledd, og krever kunngjøring i hele EØS-området når verdien overstiger kr. 44 millioner eks. mva. etter §§ 5-1, annet ledd og 9-1. EFTA-domstolens behandling blir uansett interessant og saken viser at ESA i større grad enn før aktivt følger opp brudd på anskaffelsesdirektivene, også gjennom EFTA-domstolen.