Skattenytt i revidert nasjonalbudsjett 2017

Tax Alert

Kontakt:

Skattefradrag for investering i gründerbedrifter

Regjeringen foreslår en ny skatteinsentivordning der personlige skattytere får fradrag i alminnelig inntekt med opptil NOK 500 000 per år for investering i nystiftet AS eller AS som er yngre enn 6 år. Fradraget gis i investors personlige inntekt, selv om personen investerer gjennom holdingselskap. Hvert målselskap kan motta opptil NOK 1,5 millioner per år i kapitalinnskudd som er omfattet av ordningen.

Ordningen er begrenset til AS med under 25 ansatte, og både omsetning og balansesum i selskapet må være mindre enn NOK 40 millioner. Andre selskapsformer som ANS, DA eller KS omfattes heller ikke. Selskapet må hovedsakelig drive annen virksomhet enn passiv kapitalforvaltning, og det er indikert at den øvre grensen for passiv kapitalforvaltning går ved cirka 10 % av selskapets aktivitet.

For å få rett til fradraget, må den personlige aksjonæren tegne aksjer ved stiftelsen eller delta i senere kapitalforhøyelse i AS'et, eie aksjene i minst 3 år, og han kan ikke motta utbytte i perioden. Ordningen gjelder ikke ved kjøp av aksjer i annenhåndsmarkedet.

En viktig begrensing er at ordningen ikke gjelder der investor eller dens nærstående er eller har vært aksjonær i selskapet på investeringstidspunktet. Heller ikke nåværende eller tidligere ansatte i selskapet er omfattet av ordningen. Regjeringen jobber imidlertid med ny ordning for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold.

For å unngå uønskede tilpasninger, vil det gjelde særlige beregningsregler for selskapets alder ved fisjon, fusjon og skattemessig omdanning av virksomhet til AS. Dessuten må virksomhet være av et slikt omfang at samlet lønnsgrunnlag (arbeidsgiveravgiftsgrunnlag) i selskapet utgjør minst NOK 400 000 per år.

Minste investeringsbeløp for å oppnå fradrag er NOK 30 000 per år, noe som tilsvarer minimumskravet til aksjekapital i nystiftet AS. Ordningen er foreslått å tre i kraft allerede 1. juli i år.

Andre endringer

Regjeringen foreslår videre følgende skatteendringer:

  • Det innføres ny ordning for skattefavorisert pensjon. Øvre grense for sparing i den nye ordningen økes fra kr 15 000 til kr 40 000 per år, og for selvstendig næringsdrivende økes fradragsgrensen fra 4_% til 6 % av beregnet personinntekt. Uttak skal etter den nye ordningen beskattes som kapitalinntekt i stedet for som pensjonsinntekt.
  • Verdsettelsesrabatten for sekundærboliger ved formuesfastsettelsen reduseres fra 20 % til 10 %.
  • For næringseiendom i ikke-børsnoterte aksjeselskap endres verdsettelsesreglene slik at samlet verdsettelsesrabatt for næringseiendom eid gjennom ikke-børsnotert aksjeselskap blir maksimalt 20_%.
  • Overskudd i Finansforetak skattlegges med 25 %, i motsetning til øvrig næringsvirksomhet som har en skattesats på 24 %. Som følge av dette vil finansforetak som yter konsernbidrag til foretak som ikke er finansskattepliktige få redusert fradraget for konsernbidrag, slik at finansskatteelementet fortsatt blir skattlagt hos finansforetaket. Dersom foretak som ikke er finansskattepliktige yter konsernbidrag til et finansforetak, skal konsernbidraget justeres ned før det inntektsføres hos finansforetaket, slik at konsernbidraget skattlegges med ordinær sats på alminnelig inntekt.
  • Regjeringen foreslår unntak fra plikten til å justere kompensert merverdiavgift etter merverdiavgiftskompensasjonsloven ved overdragelse av bygg, anlegg og annen fast eiendom i forbindelse med kommunesammenslåinger og -delinger. Forslaget innebærer at kommunene slipper å inngå justeringsavtaler for å overføre justeringsplikt og -rett til.