Finansieringstransaksjoner og andre bank og finansrelaterte saker stiller juridiske rådgivere overfor stadig økende markedsforventninger. Sammensatte finansieringstransaksjoner krever innsikt og erfaring, solid strukturering samt tilpasset dokumentasjon.

DLA Pipers Bank og Finans gruppe jobber for markedsledende banker, investorer, fond og selskaper i Norge, samt internasjonale aktører i finans- og kapitalmarkedene. Vår pragmatiske tilnærmingsmåte og internasjonale rekkevidde er unik i det norske markedet.

Vi er spesialister innenfor:

 • Oppkjøpsfinansiering – private og børsnoterte virksomheter
 • Finansiering av fast eiendom og næringseiendom – investerings- og utviklingsprosjekter
 • Finansiering av og transaksjoner knyttet til skip, offshore-installasjoner og luftfartøy
 • Energi- og infrastrukturprosjekter, herunder prosjektfinansiering og offentlig-privat samarbeid (OPS)

Vi bistår med strukturering, dokumentasjon og gjennomføring av både lokale som sammensatte grenseoverskridende transaksjoner. Vi er dyktige teknikere, og leverer effektivt på juridiske spørsmål og utfordringer, og er profesjonelle administratorer i transaksjonsprosesser.

Vi fungerer som ett firma og samarbeider godt med kollegaer lokalisert i alle viktige finanssentra inkludert New York, London, Frankfurt, Paris, Hong Kong, Tokyo og Singapore, samt i nøkkel-vekstmarkeder som Afrika, Sør-Amerika og deler av Asia. Vi ligger helt i forkant av markedsutviklinger, og kan gi innsikt i trender som påvirker din virksomhet over hele verden. Vi er også i en unik posisjon til å rådgi på tvers av norsk, engelsk, amerikansk og andre lands lover.

Vårt bank- og finansteam bistår ved:

 • kapitalbehov, investeringer og finansiering
 • lånefinansiering av og lån til bedrifter
 • bilaterale og syndikerte låne- og garantifasiliteter
 • oppkjøpsfinansiering
 • prosjekter og prosjektfinansiering (OPS)
 • strukturerte transaksjoner
 • leasing
 • kapitalmarkedstransaksjoner og obligasjonslån, herunder high yield obligasjoner
 • derivater og finansielle instrumenter, herunder ISDA basert
 • mezzanine lån og hybridkapital
 • eksportkreditt-/garantier og remburser
 • pant og sikkerhet
 • refinansiering av lån
 • krisehåndtering og ‘work-outs’

Finansregulatorisk

Vi har et spesialisert og dedikert team av advokater som arbeider med finansregulatoriske spørsmål knyttet til bank, fond og verdipapirforetak samt med finansiell infrastruktur i kapitalmarkedet. Vår praksis dekker både rådgivning innenfor rammelovgivning for finansinstitusjoner og verdipapirforetak samt fond og mer transaksjonsrettet bistand i tilknytning til utstedelse av obligasjonslån.

Vi bistår både banker, betalingsforetak og fullservice verdipapirforetak og mindre foretak som er spesialisert innenfor kapitalforvaltning, investeringsrådgivning eller elektroniske handelsplattformer. Vi bistår i spørsmål knyttet til konsesjonsforhold og organisering, utarbeidelse av kundedokumentasjon, tjenester og produkter, kapitalforhold og med myndighetskontakt. Vi har et særlig fokus på norske aktørers tilpasning til ny EU lovgivning og kommende regelverk som kommer. Videre omfavner vår regulatoriske praksis, som en del av et globalt advokatfirma, å yte rådgivning til våre utenlandske institusjonelle klienter som opererer i det norske markedet.

Våre advokater som arbeider på det finansregulatorisk fagfeltet har bakgrunn fra meglerhus, bank, Nordic Trustee, Oslo Clearing, VPS og Finanstilsynet. Våre advokater er også regelmessig utplassert i bank og hos verdipapirforetak. Vår styrke er å kunne bistå med høyt kvalifiserte råd og med operasjonell innsikt og erfaring og god kommersiell forståelse. Vår rådgivning skal alltid være verdiskapende for våre klienter. Vi tilbyr bistand som dekker alle aspekter av bank og verdipapirrett, og rådgivning i tilknytning til organisering, inkl. utkontraktering av tjenester:

 • konsesjonssøknader og dispensasjoner
 • forbrukerkreditt
 • utarbeidelse av kundeavtaler og vilkår
 • utvikling av finansielle produkter og tjenester
 • strukturering av compliance funksjonen
 • online banktjenester og nettbasert verdipapirhandel
 • valutahandel og valutaveksling
 • clearing og oppgjør av verdipapirhandel
 • avtaler med tredjeparter
 • bistand med FATCA implementering
 • rådgivning mht hvitvaskingslovgivningen
 • betalingssystemer