Regulatorisk compliance beskiver en virksomhets anstrengelser for å sikre og trygge etterlevelse av relevante lover, forskrifter, økonomiske sanksjoner, konsesjoner, lisenser, vilkår og tillatelser. Uønsket juridisk risikoeksponering kan koste dyrt, lede til omdømmetap og frarøve aksjonærer betydelige verdier. Systematisk kartlegging av juridisk risiko, og forebyggende tiltak er derfor viktig.

Våre advokater bistår forebyggende med å kartlegge juridiske risiki, utarbeide corporate compliance manualer, implementere disse, gjennomføre suksessive og gjentagende opplæringstiltak samt og utarbeide strategier for juridisk risikohåndtering og compliance. I utarbeidelse av slike strategier tar vi høyde for at en virksomhet kan være eksponert for ekstraterritorielle lover, f.eks. korrupsjonslovgivning i USA, UK og Norge og/eller økonomiske sanksjoner vedtatt av EU, USA og Norge mot f.eks. Russland. I tillegg at den juridiske risikoeksponeringen er ulik med bransje, geografisk eksponering og sektor. De mest universelle temaene er:

  • etterlevelse av myndighetskrav
  • økonomiske sanksjoner
  • eksportkontroll
  • anti-korrupsjon/bestikkelser
  • hvitvasking og øvrig økonomisk kriminalitet
  • konkurranseregler
  • personvern

DLA Piper kan hjelpe deg til å finne den rette balansen mellom risiko og tiltak, ved blantr annet å ta hensyn til at regelverk ofte er oppdelt og at ulike tilsyns- og håndhevingsmyndigheter kan ha motstridende mål og oppgaver. Det vil alltid finnes gråsoner og uklare regelverksoverlapp som bidrar til uheldig risikoeksponering. Arbeidet med å utarbeide compliance manualer gjøres alltid av oss i tett samarbeid med klient, og involverer mange ledd i organisasjonen, fra sikker og reell forankring i styret- og toppledelse til praktisk implementering og opplæring på «gulvet». I vårt arbeid tar vi alltid hensyn til, og henter inspirasjon og erfaring fra, det som til enhver til er internasjonalt best practice. Ingen har bedre oversikt og tilgang til dette enn DLA Piper.