Aktuellt om bostadsrätten, ett bostadsrättsseminarium

28 SEP 2017
9:30 AM - 4:00 PM CEST
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Kungsgatan 9
PO Box 7315
SE - 103 90
Stockholm
Sweden
Kursavgift: 4 400 kr exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.

Det händer just nu mycket som berör bostadsrätten. I slutet av april 2017 lämnade Bostadsrättsutredningen sitt betänkande. Utredningen har sett över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, bl a kopplade till ekonomiska planer, årsredovisningar, förhandsavtal m.m. Utredningen har också sett över bestämmelserna i 7 kap 7 § BRL om åtgärder som berör en bostadsrättshavarens lägenhet, frågor kring medlems- och lägenhetsförteckning mm. Utredningsförslaget är ute på remiss. De förslag som leder till lagändringar förväntas träda i kraft den 1 januari 2019. Det finns anledning att diskutera de föreslagna ändringarna ur olika perspektiv, om man är konsument/bostadsrättsköpare, byggare, mäklare, intygsgivare eller jurist. Ändringsförslagen berör i olika delar samtliga aktörer på bostadsrättsmarknaden. Hur ska till exempel byggarna göra om bokningsavtal inte får användas? Det finns även anledning att reflektera över andra bostadsrättsfrågor som inte tagits upp av utredningen, t ex hur en bostadsrättsupplåtelse kan ändras.

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades i vissa delar den 1 juli 2016 och nu ligger en lagrådsremiss med ytterligare ändringar som föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Hur påverkar dessa ändringar en bostadsrättsförenings verksamhet? Behöver bostadsrättsföreningar byta stadgar i anledning av redan ändrade lagbestämmelser och/eller av kommande? Vad bör föreningarna beakta vid kommande stadgeändringar? En ytterligare fråga som behöver belysas och diskuteras är hur man ska räkna på minoritetsskyddet vid beslut om ansvarsfrihet eller utseende av särskild granskare. Vad menas med minst 1/10 av samtliga röstberättigade?

Skatteverket har, som ni säkert känner till, kommit med nytt ställningstagande avseende den ständigt aktuella frågan om förändringar av en upplåten bostadsrättslägenhet och vilka skattemässiga konsekvenser en sådan förändring kan leda till. Kan man utöka en bostadsrättsupplåtelse med en garageplats utan att det utlöser reavinst?

Om Boverket kommit med sina nya allmänna råd om ekonomiska planer kommer vi givetvis att ta upp dessa samt en genomgång av de tillsynsärenden gentemot intygsgivare som skett de senaste åren.

Vi vill med detta seminarium fortsätta diskussionen kring dessa viktiga frågor som berör bostadsrättsföreningar och bjuder in er till en spännande dag med mycket diskussioner.

Seminariet riktar sig till er som arbetar med bostadsrättsföreningar i olika former; advokater, jurister, byggare, mäklare, intygsgivare, värderare, ekonomer, revisorer, banktjänstemän, förvaltare med fler.

Vår ambition är att ni som deltagare ska vara mycket aktiva under dagen och bidra till diskussionerna. Antalet deltagare begränsas till cirka 35 personer för att möjliggöra diskussion mellan deltagarna. Vid intresse kommer vi att upprepa seminariet för att ge plats åt fler.

Vi kommer att belysa och diskutera frågor kopplade till ämnesområdet som avser bl.a.

  • Genomgång av Bostadsrättsutredningens betänkande (SOU 2017:31). Vad blir konsekvenserna av betänkandet? Vad saknas?
  • Hur har marknaden hanterat frågan om byggande styrelsers ansvar utifrån jävsbestämmelserna och likställighetsprincipen/generalklausulen (NJA 2013 s. 170)
  • Ändringarna i föreningslagen 2016 och utkast till lagrådsremiss; En ny lag om ekonomiska föreningar. Vad innebär de nya bestämmelserna för bostadsrättsföreningarna och vad ska man tänka på vid kommande stadgeändring
  • Hur ska bestämmelserna om röstberättigad medlem tillämpas vid beslut om bl a ansvarsfrihet i bostadsrättsförening med stadgeföreskrifter som t ex anger att " Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst". (Bolagsverkets beslut den 8 november 2016, AD 1614/2016)
  • Kan man förändra bostadsrätten utan att det anses vara en ny upplåtelse? Skatteverkets ställningstagande (Dnr: 131 64027–17/111) om förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt. När bör man fundera över möjligheten till hembud och prisföreskrifter?
  • Boverkets Allmänna råd av ekonomiska planer om dessa kommit och tillsynsbeslut från Boverket

En bekräftelse på din anmälan skickas per mejl inom en vecka från anmälningsdatum. Eventuella frågor om seminariet besvaras av Blanka Kruljac Rolén, telefon 08-701 78 00, mejl [email protected]. Eventuella frågor om faktura, anmälan, kost m.m. besvaras av Maja Wiklund, telefon 08-769 79 46, mejl [email protected].

Vid avanmälan efter sista anmälningsdagen återbetalas inte kursavgiften. Det är dock möjligt att sätta annan i sitt ställe.

Anmäl dig senast den 8 september 2017. 

Varmt välkommen!