Peder Grandinson arbetar huvudsakligen med privata och publika företagsförvärv och investeringar samt med bolagsrätt och aktiemarknadsrätt.

Peder har omfattande erfarenhet av börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, privata bolags- och tillgångsförvärv och försäljningar, fusioner, omstruktureringar, nyemissioner och andra kapitalanskaffningar, aktieuppdelningar, optionsemissioner samt komplexa aktiebolagsrättsliga frågeställningar och bolagsstyrningsfrågor. Han lämnar också löpande rådgivning till klienter avseende informationshantering och insiderfrågor, bolagsstyrning, aktiebolagsrätt och god sed på aktiemarknaden.