Dino Kalamujic har omfattande erfarenhet av frågor rörande uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden, lojalitetsfrågor, organisationsförändringar och i samband därmed fackliga förhandlingar. Dino biträder också i arbetsrättsliga frågor som alltid uppkommer i samband med företagsförvärv och inkråmsöverlåtelser. Vidare företräder Dino klienter i Arbetsdomstolen och i de allmänna domstolarna.

Dino biträder regelbundet med att upprätta anställningsavtal för verkställande direktörer och nyckelpersoner.