Sanna Lundkvist är i huvudsak verksam inom områdena företagsöverlåtelser, bolagsrätt och allmän avtalsrätt. Utöver detta så arbetar Sanna även med ägarfrågor och upprättande av incitamentsprogram.

Klienterna består av såväl svenska som internationella företag av varierande storlek, såsom private equity-företag, ägarledda företag och börsbolag. Sanna biträder även kommuner och kommunala bolag i olika frågeställningar.