Emma Norburg arbetar huvudsakligen med aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och investeringar. Emma har stor erfarenhet av noteringar, emissioner av olika slags finansiella instrument och av offentliga uppköpserbjudanden.

Emma biträder löpande börsnoterade företag i ägarstyrningsfrågor och andra aktiemarknadsrättliga och bolagsrättsliga frågor.