Johan leder DLA Pipers grupp för dataskyddsfrågor. Han bistår ett stort antal svenska och internationella företag med dataskyddsfrågor rörande efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR), t.ex. med revisioner, frågor om internationell överföring av personuppgifter, policys och rutiner, upprättande av informationstexter, hantering av personuppgiftsincidenter och registrerades rättigheter, kontroller mot s.k. sanktionslistor, konsekvensbedömningar, GAP-analyser, förhandlingar och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal samt upprättande av koncerninterna dataöverföringsavtal, m.m..

Johan Sundberg har även omfattande erfarenhet i frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och lojalitetsfrågor m.m. Vidare hjälper han regelbundet klienter med att ta fram anställningsavtal för verkställande direktörer och andra anställda. Johan håller även välbesökta föreläsningar i arbetsrätt. Han är medförfattare till boken ”Scandinavian Employment Law”.