Vi erbjuder rådgivning i alla transporträttsliga frågor inklusive finansiering och sjöförsäkring. Våra klienter utgörs av både svenska och internationella aktörer inom transportsektorn.

VÅRA TJÄNSTER

Sjörätt
DLA Piper utreder och ger råd i frågor som uppkommer i samband med sjötransporter såsom skador på eller förlust av gods, personskador, ansvarsfrågor, grundstötning, kollisioner, gemensamt haveri, bärgning, oljeutsläpp, certepartitvister, arrest och ITF-frågor. Vi hjälper dig även i frågor som gäller nybyggnads- och reparationskontrakt, köp och försäljning, in- och utflaggning samt beskattning av fartyg.

Övriga transportslag och logistik. DLA Pipers transport- och logistikrättsgrupp har gedigen erfarenhet av samtliga transportslag och bistår dig som klient med rådgivning i alla de frågor som kan uppstå i samband med transport, spedition och lagring. Vi assisterar också vid upprättande av distributions- och logistikavtal inklusive avtal om tredjepartslogistik (3PL).

Tvistelösning
Vår sjö- och transporträttsgrupp företräder svenska och internationella klienter i transportrelaterade tvister såväl i allmän domstol som i svenska och internationella skiljeförfaranden, exempelvis vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Vi biträder också i dispaschförfaranden.

Finansiering
Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av finansiering vad gäller alla typer av transportmedel, främst flygplan, fartyg och tåg. Vi bistår dig vid ingående av köpeavtal, certeparti och leasingavtal samt med säkerhetsdokumentation vid finansieringsupplägg. DLA Piper företräder regelbundet banker, investerare, rederier och flygbolag.

Flyg
Vi erbjuder rådgivning inom alla ärenden som berör flygindustrin, exempelvis etablering, licensiering och drift av utländska flygbolag i Sverige. DLA Piper hanterar även ansvarsfrågor, riskbedömningar, passagerarskador, leasing och finansiering av flygplan samt registrering av och inteckningar i luftfartyg. Vi företräder aktörer inom flygindustrin i domstol, skiljeförfaranden och i Allmänna reklamationsnämnden samt med att vidta rättsliga tvångsåtgärder vid återtagande av leasade flygplan.

Offshore
De svenska företag som är involverade i den norska olje- och gasindustrin blir alltfler. Som vår klient erbjuds du assistans vid förhandling och utformning av kontrakt avseende bostadsmoduler, underhållsriggar och "supply-fartyg". Vi har ett nära samarbete med våra kolleger i Oslo i frågor rörande Offshore.

VÅRA KLIENTER

Bland våra klienter finns svenska och internationella:

  • försäkringsbolag och P&I-klubbar
  • banker och finansbolag
  • rederier
  • flygbolag
  • speditörer
  • logistikbolag
  • åkerier
  • hamnar