Фінансова реструктуризація в Україні: 19 жовтня 2016 року набули чинності нові інструменти добровільного врегулювання заборгованості проблемного бізнесу

Restructuring Alert

За

Нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон України "Про фінансову реструктуризацію" № 1414-VII ("Закон"). 19 жовтня 2016 року цей Закон набрав чинності і діятиме до 16 жовтня 2019 року. Цей тимчасовий захід, очевидно, введено з метою зменшення обсягів проблемних кредитів в українському банківському секторі.

Закон заохочує до добровільної реструктуризації простроченої кредиторської заборгованості боржників, які зазнали фінансових труднощів, однак мають економічно життєздатний бізнес. Закон створює повноцінний режим позасудової реструктуризації, що дозволить вітчизняним та іноземним кредиторам створити стійку платформу для переговорів з боржниками. Зокрема, Закон врегульовує такі питання: відмову від вимог, період пільгових відстрочок, мораторій, створення комітету кредиторів і, зрештою, порядок ведення переговорів та етапи здійснення реструктуризації. Нове законодавство також запроваджує довгоочікувану концепцію договору про відстрочку (standstill), регулює процес розкриття інформації боржником, встановлює вимоги до голосування та інші аспекти взаємодії кредиторів, торгових кредиторів і податкових органів. Окрім цього, Закон стимулює боржників і кредиторів певними регуляторними перевагами та податковими пільгами. Основні особливості реструктуризації викладені нижче.

Початок добровільної реструктуризації

Менеджмент компанії-боржника (окрім банку або кредитної установи) може добровільно запропонувати та ввести в дію позасудову процедуру реструктуризації. Компанія-боржник може реструктурувати прострочену заборгованість перед банком чи іншою фінансовою установою, такою як лізингова або факторингова компанія. Вся заборгованість не обов'язково повністю повинна складатися з боргу перед фінансовими установами. Закон дозволяє торговим та комерційним кредиторам зі своїми комерційними боргами приєднатися до реструктуризації.

Варто відзначити, що боржник може скористатися фінансовою реструктуризацією, тільки якщо зможе довести, що його бізнес є економічно життєздатним і знаходиться на ранній стадії фінансових труднощів. З цією метою, кредиторам надається аудиторський звіт про перевірку бізнесу та звітність боржника. Саме кредитори уповноважені визначати, чи є бізнес боржника економічно життєздатним. Аудиторський звіт покликаний лише надати можливість усім залученим кредиторам побачити дійсний стан справ та забезпечити однаковий доступ кредиторів до конфіденційної інформації, що є надзвичайно важливим компонентом розкриття інформації в процесі реструктуризації. Обов'язковою вимогою для ініціювання реструктуризації є надання доказів того, що фінансові кредитори, які володіють більш як 50% від усіх вимог фінансових установ, погодилися на запропоновану боржником реструктуризацію.

Мораторій

Боржник може скористатися перевагами автоматичного мораторію, який не допускає прийняття кредиторами будь-яких примусових заходів по відношенню до компанії-боржника або її активів. Мораторій включає заборону на: задоволення вимог кредиторів, укладання угод про заставу чи іпотеку (крім випадків рефінансування), зарахування зустрічних вимог та продаж, відчуження будь-яких необоротних активів боржника, які не є предметом обтяження на дату початку процедури реструктуризації. Під час мораторію не нараховується неустойка та фінансові санкції за невиконання кредитних зобов'язань боржником, а також зупиняється перебіг позовної давності. Зрештою мораторій прямо пов'язаний із законодавчо визначеними строками та тривалістю фінансової реструктуризації, яка становить 90 календарних днів, але в деяких випадках може бути продовжена до 180 днів. Слід підкреслити, що будь-які вимоги пов'язаних осіб боржника охоплюються мораторієм та не підлягають виконанню протягом його дії.

Договір про відстрочку

Закон надає кредиторам і боржникам новий договірний інструмент, який займає центральне місце у процедурі врегулювання та реструктуризації – договір про відстрочку. Як правило, такий договір впроваджує нову стратегію реструктуризації бізнесу, що зазвичай спрямована на підготовку таких питань: деталізованого бізнес-плану щодо окремих активів, індивідуальних завдань для боржника/кредитора та строків їх виконання, планування грошових потоків (cashflow) і бюджету боржника, консолідацію грошових надходжень (cashsweep), вимоги до обов'язкової звітності, обмеження на банківські рахунки та щодо відчуження майна боржником. Закон чітко встановлює можливість передбачити у договорі про відстрочку відповідальність сторін за невиконання його умов. Відстрочка також вважається погоджувальним механізмом, що виступає в якості платформи для переговорів, кінцевою метою яких є узгодження умов реструктуризації.

План реструктуризації

Кінцеві результати фінансової реструктуризації, як правило, оформлюються у плані реструктуризації, який вимагає схвалення всіх залучених кредиторів. Однак за відсутності одностайності такий план може бути попередньо схвалений не менш як 2/3 (за розміром вимог) залучених кредиторів та переданий до арбітражу на подальше остаточне схвалення. У разі затвердження, план реструктуризації є обов'язковим для всіх залучених кредиторів, за винятком деяких питань безпосередньо передбачених Законом, які не можуть зобов’язувати кредитора без його згоди. Такі питання включають: надання додаткового фінансування боржнику, прощення (анулювання) забезпеченого боргу, припинення нарахування процентів тощо.

Голосування

Законом передбачені вимоги до голосування для кредиторів, дотримання яких є необхідним для прийняття рішень на кожному етапі фінансової реструктуризації. Важливо зауважити, що український законодавець надав вичерпне визначення "пов’язаних осіб" позбавивши пов’язаних осіб боржника права голосувати. Таким чином, це виключає будь-які спотворення результатів голосування під час підрахунку голосів. Вбачається важливим та корисним законодавче положення, що скорочує випадки одержання згоди від державних податкових органів для початку реструктуризації (наприклад, якщо зобов'язання перед ними становить менше однієї третини від загальної заборгованості, що підлягає реструктуризації).

Адміністрування нового режиму реструктуризації

Для підтримки безперешкодного здійснення фінансової реструктуризації Закон встановлює окрему інституційну систему, що включає: (а) Спостережну Раду, до повноважень якої, серед іншого, належить відбір арбітрів до рекомендованого списку арбітрів та розробка вимог до незалежних експертів, які повинні підтвердити фінансову звітність боржника та (б) Секретаріат, що сприяє процедурі реструктуризації. Іншим важливим компонентом добровільної реструктуризації є врегулювання будь-якого спірного питання реструктуризації за допомогою арбітражу. Якщо сторони не можуть прийти до консенсусу відносно будь-якого спірного питання, воно передається на остаточне вирішення до арбітражу, рішення якого буде обов'язковим для сторін.

Якщо ви бажаєте отримати детальну інформацію про добровільне врегулювання та реструктуризацію, будь ласка, звертайтеся до Олександр Курдидика, Іллі Свердлова або Дмитра Пшеничнюка.