В 2017 році в Україні змінюються правила трансферного ціноутворення

Ukraine newsletter

Автори:

21 грудня 2016 року Верховна Рада України в другому читані прийняла Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)" №5368 (далі - "Закон"). Закон направлено на підпис Президенту України.

Поміж інших змін, Закон вносить ряд змін до Податкового кодексу України щодо правил трансфертного ціноутворення (далі - "ТЦУ"), а саме:

 • розширює перелік типів контрольованих операцій
 • суттєво збільшує поріг для визнання операцій контрольованими
 • запроваджує принцип групування операцій
 • встановлює ряд вимог щодо зіставності операцій/компаній
 • встановлює більш пізні строки для подачі звіту про контрольовані операцій
 • розширює перелік інформації, яка повинна міститися у документації з ТЦУ, та
 • впроваджує нові штрафи у сфері ТЦУ

Зміни щодо ТЦУ почнуть діяти з 1 січня 2017 року. Більш детальну інформацію щодо змін наведено далі.

Обсяг контрольованих операцій

Збільшено поріг для визнання операцій контрольованими операціями (далі - "КО"): критерій річного доходу платника податків збільшено до 150 млн. грн. (з 50 млн. грн.), а критерій обсягу операцій платника податків з кожним контрагентом збільшено до 10 млн. грн. (з 5 млн. грн.).

Розширено визначення КО, яке тепер може включати наступні типи операцій:

 • операції з продажу та/або придбання послуг через комісіонерів–нерезидентів (раніше дана норма існувала лише стосовно продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів)
 • операції з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток та/або не є податковими резидентами країн їх реєстрації (перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів затверджується Кабінетом Міністрів України)

Запроваджено новий критерій для Кабінету Міністрів України для включення держав (територій) до переліку "низькоподаткових": держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити ДФС.

Деталізовано, що операції з контрагентами з "низькоподаткових" держав (територій), можуть визнаватись КО лише з 1 січня року, наступного за роком включення відповідної держави (території) до переліку.

Критерії зіставності та джерела інформації

Деталізовано положення щодо зіставності операцій, а саме:

 • з метою досягнення зіставності між КО та неконтрольованими операціями, можливо здійснювати коригування умов та фінансових результатів також і КО (раніше норма передбачала коригування лише неконтрольованих операцій)
 • у разі відсутності або недостатності інформації щодо окремих зіставних неконтрольованих операцій для визначення показників рентабельності може використовуватись фінансова інформація компаній, які здійснюють діяльність, зіставну з КО, за умови наявності, що зазначені компанії не здійснюють зіставні операції з пов’язаними особами

Деталізовано умови вибору зіставних компаній. Інформація про зіставні компанії може використовуватися для розрахунку показників рентабельності у разі одночасного дотримання наступних умов:

 • зіставна компанія здійснює діяльність, зіставну із діяльністю платника податків щодо КО, та виконує зіставні функції, пов'язані з такою діяльністю (зіставлення діяльності здійснюється з урахуванням видів економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 та міжнародними класифікаторами)
 • зіставна компанія не має збитків за даними бухгалтерської (фінансової) звітності більш ніж в одному звітному періоді з усіх періодів, які використовуються для розрахунку фінансових показників
 • зіставна компанія не володіє прямо та опосередковано більше ніж 20% корпоративних прав іншої юридичної особи або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої чи опосередкованої участі більше 20%

Розширено перелік джерел інформації для цілей ТЦУ, а саме додано наступні:

 • інші джерела, з яких платник податків отримав інформацію (з дотриманням вимог законодавства), та які надають інформацію про зіставні операції та осіб, за умови, що платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу
 • інформація, отримана контролюючим органом в рамках укладених Україною міжнародних угод

Групування операцій

Запроваджено принцип "групування" операцій, який передбачає що платник податку має право визначити відповідність умов КО принципу "витягнутої руки" за сукупністю декількох КО з однією особою. Принцип групування може застосовуватись у разі, коли такі КО є тісно взаємопов’язаними, чи є продовженням одна одної, або мають безперервний чи регулярний характер. До таких операцій, зокрема, але не виключно, можуть належати операції:

 • з товарами/послугами за довгостроковими договорами (зокрема, які здійснюються протягом всього звітного періоду)
 • з правами на використання різних нематеріальних активів, пов’язаних із одним товаром/послугою
 • щодо серії тісно пов’язаних продуктів (продуктової групи) та/або послуг
 • з різними товарами/послугами за умови, що один товар/послуга або їх група створює попит на інший товар/послугу чи їх групу

Розрахунок ринкових діапазонів та фінансових показників

Деталізовано правила розрахунку діапазону цін/рентабельності:

 • під час розрахунку діапазону на підставі інформації про зіставні неконтрольовані операції платника податків або його контрагента слід використовувати лише операції, які здійснені в тому самому році, що і КО
 • під час розрахунку діапазону на підставі інформації про зіставні компанії використовуються дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності таких осіб за рік, у якому було здійснено КО. У разі відсутності такої інформації використовується інформація за декілька податкових періодів. При використанні інформації за декілька років необхідно розраховувати середньозважене значення показника рентабельності (відповідно до порядку визначеного Кабінетом Міністрів України)

Зазначається, що під час розрахунку показника рентабельності КО (або сукупності згрупованих КО) для визначення операційних витрат та доходів, які безпосередньо пов’язані з такою операцією, повинен використовуватись найбільш обґрунтований алгоритм розподілу, який відповідає економічній суті операції та характеру понесених витрат чи отриманих доходів.

Деталізовано спеціальні правила щодо КО з біржовими товарами, які здійснюються на підставі форвардних чи ф’ючерсних контрактів. А саме, діапазон цін розраховується на підставі форвардних чи ф’ючерсних біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного форвардного чи ф’ючерсного контракту. Зазначена норма застосовується за умови, що платник податків повідомить податковий орган (за встановленою формою) про укладення такого контракту засобами електронного зв’язку протягом 10 робочих днів з дати його укладання.

Донарахування податкових зобов’язань

Під час здійснення самостійного коригування щодо КО розрахунок податкових зобов’язань здійснюється платником податків на підставі мінімального або максимального значення діапазону "витягнутої руки" (залежно від обставин), в той час як податкові органи здійснюватимуть такий розрахунок на підставі медіани діапазону "витягнутої руки".

Звітність та документація

Змінено граничний строк для подачі звіту про КО, яким тепер є 1 жовтня року, наступного за звітним (раніше граничним строком було 1 травня).

Деталізується перелік інформації, яка повинна міститися в документації з ТЦУ. Тепер, додатково до існуючого переліку, документація з ТЦУ повинна містити наступну інформацію (перелік не виключний):

 • інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти
 • опис структури управління платника податків, схему його організаційної структури
 • опис діяльності, що провадиться платником податків, зокрема, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів/послуг, на яких здійснює свою діяльність платник податків, основні конкуренти
 • відомості щодо участі платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році, з поясненням аспектів цих операцій
 • опис бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають на ціни товарів/послуг
 • обґрунтування вибору сторони, що досліджується, показника рентабельності, зіставних операцій (зіставних осіб) та інформація щодо джерел, які використовувались для аналізу
 • опис алгоритму розподілу витрат, які враховуються платником податку під час розрахунку показників рентабельності, щодо здійснення декількох КО

Копії договорів (контрактів), на підставі яких здійснюються КО, тепер вважаться частиною документації з ТЦУ та повинні надаватись разом з нею.

Визначено, що строк збереження документів та інформації для цілей контролю з ТЦУ складає 7 років.

Перевірки контролюючих органів

Уточнюється, що під час проведення документальних перевірок платник податків не має права подавати уточнюючий звіт про КО. Також платник податку не має права проводити самостійне коригування ціни КО і податкових зобов'язань під час проведення перевірки з питань ТЦУ.

Виключено норму, згідно якої матеріали та відомості, отримані податковими органами під час здійснення податкового контролю щодо КО, можуть бути використані під час проведення перевірки сторін таких операцій.

Зазначено, що під час перевірки відповідності умов КО принципу "витягнутої руки" контролюючий орган не має права застосовувати інший метод ТЦУ, ніж зазначений у договорі про попереднє узгодження ціноутворення.

Пропорційні коригування

Встановлено, що пропорційне коригування проводиться в порядку і на умовах, що передбачаються міжнародними договорами України про усунення подвійного оподаткування.

Штрафні санкції

Змінено підхід до нарахування штрафних санкцій у сфері ТЦУ. Тепер розміри штрафів прив'язано до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 1 січня звітного року (раніше - до розміру мінімальної заробітної плати).

Розширено перелік санкцій в сфері ТЦУ, який тепер включає штрафи за несвоєчасне подання звіту про КО, несвоєчасне декларування КО у звіті з КО, несвоєчасне подання документації з ТЦУ. Оновлений перелік штрафних санкцій у сфері ТЦУ наведено у наступній таблиці:

Transfer Pricing Rules to Change in Ukraine from 2017

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до осіб, вказаних нижче або вашого контакту з DLA Piper.