Податковий кодекс України 2017

Tax Alert

За

З 2017 року до Податкового кодексу України (ПКУ) внесено ряд змін у зв'язку з прийняттям декількох законопроектів, а саме Законопроекту 5368 щодо покращення інвестиційного клімату в Україні та Законопроекту 5132 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році. Ключові зміни на основі обох законопроектів розглянемо нижче.

Загальні положення

 • Змінено критерії віднесення платника до великих платників податків. Тепер до них належать юридичні особи та постійні представництва нерезидентів, що здійснюють господарську діяльність, у яких:
  • Сума платежів, сплачених до бюджету за 4 послідовних квартали перевищує 20 млн. грн. (раніше - 12 млн. грн.), або
  • Загальний дохід від усіх видів діяльності за такий самий період перевищує 1 млрд. грн. (раніше - 500 млн. грн.)
 • Розширено понятійний апарат ПКУ, зокрема, у зв’язку із запровадженням роботи електронного кабінету, розмежування індивідуальних та узагальнюючих податкових консультацій
 • Платники набули права оскаржувати не тільки індивідуальну, але й узагальнюючу податкову консультацію
 • Розмежовано повноваження Державної фіскальної служби України (ДФС) та Міністерства фінансів України в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики, а також ДФС та місцевих податкових інспекцій
 • Внесено ряд змін у положення про трансфертне ціноутворення (ТЦУ) - детальний огляд змін доступний тут
 • Введено спеціальні умови визнання банками безнадійної заборгованості

Адміністрування податків, зборів, платежів

Електронне адміністрування

 • Включено положення щодо порядку функціонування електронного кабінету платника податків та способів електронного листування платників із контролюючими органами

Звітність

 • Передбачено, що документи і інформація з ТЦУ за 7 років, що передували моменту ліквідації платника, мають бути передані до архіву
 • Зобов'язано всіх платників, які подають звітність в електронній формі, подавати в цій же формі і додатки. Формально, раніше подавати доповнення в електронній формі могли лише ті, для кого ПКУ було встановлено обов'язок звітувати в такій формі

Податкові консультації

(Зміни до статей 52 та 53 ПКУ вступають в силу з 01.04.2017)

 • Строк надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій скорочено до 25 календарних днів за днем отримання відповідного звернення (раніше - 30 днів). Втім, можливе продовження цього строку не більше ніж на 10 календарних днів
 • Виключено можливість надання податкових консультацій в електронній формі. Індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі
 • Запроваджено ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на офіційному веб-сайті ДФС
 • Встановлено превалювання узагальнюючої податкової консультації над індивідуальною у разі наявності суперечностей у їх положеннях

Податкове повідомлення-рішення, податковий борг

 • Додано новий реквізит податкового повідомлення-рішення: попередження про необхідність складення та реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунку коригування до неї або про необхідність виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної
 • Податкова вимога не надсилається, якщо загальна сума податкового боргу платника не перевищує 60 (раніше - 20) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів

 • Строк надання інформації та супровідних документів на запит контролюючого органу зменшено до 15 робочих днів (раніше - місяць) з дня, наступного за днем отримання запиту, а у разі проведення зустрічної звірки - протягом 10 робочих днів

Перевірки

 • Встановлено строки, протягом яких може бути проведена камеральна перевірка:
  • податкової декларації або уточнюючого розрахунку - лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання/за днем фактичного подання
  • з інших питань - з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ (без змін: за загальним правилом - 3 роки (7 років - для цілей ТЦУ), з урахуванням інших положень ст.102 ПКУ)
 • План-графік проведення документальних планових перевірок на поточний рік має оприлюднюватися на офіційному веб-сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитись такі перевірки
 • Продовжено строки розгляду контролюючими органами заперечень платників податків щодо висновків чи даних, викладених в акті (довідці) перевірки до 7 робочих днів (раніше - 5)
 • Збільшено строк для направлення контролюючими органами повідомлення про час і місце розгляду заперечень до акту перевірки - до 4 робочих днів (раніше - 2)
 • Строки давності (1095 днів; 2555 днів - щодо ТЦУ) поширюються не тільки на право контролюючих органів самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків, але й на право проводити перевірки

Погашення податкового боргу платників податків

 • У разі коли здійснення заходів щодо погашення податкового боргу шляхом списання коштів платника не призвело до погашення всієї суми податкового боргу, між контролюючим органом та платником податків укладається договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав. У разі ж якщо платник відмовляється від укладення такого договору, контролюючий орган може зобов'язати його укласти договір у судовому порядку
 • Право податкової застави може бути застосовано у разі, якщо розмір податкового боргу перевищує 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше - 20)
 • Контролюючі органи можуть стягувати податковий борг без звернення до суду у разі, коли податковий борг, що виник у результаті несплати грошового зобов'язання та/або пені одночасно відповідає наступним вимогам:
  • перевищує 5 млн. грн
  • не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за граничним днем його сплати
  • відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань
 • Зазначено, що рішення щодо розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум, які перевищують 1 млн. грн., приймається керівником ДФС за погодженням з Міністерством фінансів України. Розстрочення (відстрочення) за таких обставин надається лише за умови передачі у податкову заставу майна платника, балансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену суму
 • Запроваджено ведення ДФС реєстру заяв про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, інформація з якого щодня оновлюється та публікується на офіційному веб-сайті ДФС

Пеня

 • Оновлено положення щодо нарахування пені, строки та розмір якої залежать від того, ким і за яких обставин було нараховано грошове зобов'язання:
Особа, яка визначила податкове зобов'язання Строк нарахування пені Розмір пені (встановлюється у відсотковому розмірі облікової ставки НБУ, діючої на кожний день прострочення сплати грошового зобов'язання, включаючи день погашення)
контролюючий орган за результатами податкової перевірки з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку, коли податкове зобов'язання повинно було бути сплачене платником 120 відсотків
контролюючий орган у випадках, не пов'язаних з проведенням податкових перевірок з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання 120 відсотків
платник податку або податковий агент після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання 100 відсотків