Brusselse stedenbouw beweegt

By:

Er zijn heel wat bewegingen op til in de Brusselse stedenbouwregelgeving. Vorig jaar reeds keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een grote hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) goed. Een beperkt aantal hervormingen (meer in het bijzonder deze m.b.t. planning) trad reeds in werking op 30 april 2018 (zie ook onze eerdere newsflash hierover). Het tweede deel van de hervormingen trad normaal in haar geheel in werking op 20 april 2019. Recent heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering echter beslist om de hervormingen met betrekking tot de vergunningsprocedure uit te stellen tot 1 september 2019.

Daarnaast staat een herziening van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) in de steigers. De huidige GSV dateert inmiddels van 2007 en is aan een update toe, in het bijzonder om tegemoet te komen aan de hedendaagse uitdagingen van bevolkingsgroei en duurzaam ruimtegebruik. Het openbaar onderzoek met betrekking tot de ontwerptekst loopt nog tot en met 13 april 2019.

Wij lijsten hierna kort de belangrijkste wijzigingen op.

Hervorming BWRO

Op 20 april zal de milieueffectenrapportageverplichting versoepelen. Zo worden enkele drempels voor de uitvoering van een effectenstudie / effectenrapport gewijzigd.

Vanaf 1 september 2019 zal u voor een ontwikkelingsproject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekening moeten houden met de volgende procedurele wijzigingen:

 • Verschillende proceduretermijnen wijzigen:
  • afhankelijk van de adviezen c.q. onderzoeken die moeten worden aangevraagd c.q. gevoerd, bedraagt de beslissingstermijn 75, 90 of 160 dagen vanaf de datum van verzending van het ontvangstbewijs
  • de beslissingstermijn is niet langer een termijn van orde, maar een vervaltermijn. Een overschrijding van de termijn resulteert evenwel niet onmiddellijk in een stilzwijgende weigering. In eerste instantie wordt de aanvraag automatisch aanhangig gemaakt bij de gemachtigde ambtenaar, die over een bijkomende termijn van 45 dagen beschikt om een beslissing te nemen. Wanneer ook deze termijn is overschreden, wordt de vergunning geacht stilzwijgend te worden geweigerd
  • het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek duurt voortaan 45 dagen. Ontbrekende gegevens moeten worden aangeleverd binnen een vervaltermijn van 6 maanden
 • De stedenbouwkundige vergunning zal van rechtswege vervallen indien zij niet is uitgevoerd binnen 3 (i.p.v. 2) jaar na de uitreiking ervan. De werken mogen ook niet meer dan 1 jaar worden onderbroken. Een verzoek tot verlenging met één jaar is evenwel mogelijk in geval van overmacht of de noodzaak om één of meerdere overheidsopdrachten te sluiten
 • De gemeente zal een vereenvoudigde en automatische regularisatievergunnning verlenen indien vergunningsplichtige werken vóór 1 januari 2000 werden uitgevoerd zonder vergunning, voor zover deze werken in overeenstemming zijn met de vroegere of huidige reglementering en op voorwaarde van een gunstig advies van de brandweer
 • Het toepassingsgebied van de verkavelingsvergunning wordt beperkt tot het bouwrijp maken van omvangrijke terreinen. Verkavelen zal enkel nog betrekking hebben op het verdelen van een terrein door een verkeersweg aan te leggen of te verlengen, die de verbinding maakt met een of meer onbebouwde kavels waarvan er minstens één is bestemd voor bewoning. Indien een richtplan van aanleg of een bijzonder bestemmingsplan in de operatie van de verdeling voorziet, geldt een vrijstelling voor het aanvragen van een verkavelingsvergunning
 • Voor gemengde projecten (i.e. projecten die zowel vallen onder de milieuvergunningsplicht als de stedenbouwkundige vergunningsplicht) worden de verschillende procedures beter op elkaar afgestemd. Beide aanvragen zullen voortaan gelijktijdig worden onderzocht, dit steeds door de gemachtigde ambtenaar (en niet het college van burgemeester en schepenen of de regering). Een volledige integratie van beide procedures zoals in Vlaanderen komt er vooralsnog niet
 • De nieuwe handhavingsregels beschermen voortaan kopers te goeder trouw indien het gekochte onroerend goed is behept met een stedenbouwkundig misdrijf. Een koper die niet wist dat de vorige eigenaar een stedenbouwkundig misdrijf beging, is voortaan enkel strafrechtelijk aansprakelijk indien hij bewust de onregelmatige handelingen in stand houdt
 • Herziening GSV

  De doelstelling van de herziening van de GSV is te komen tot een beheerste en duurzame verdichting van het stadsweefsel. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil daarbij werken met één algemeen kader voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen. De algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen m.b.t. het volledig grondgebied worden opgeheven. Gemeenten kunnen enkel nog over specifieke thema's een verordening vastleggen die slechts betrekking kan hebben op een beperkt deel van het grondgebied.

  Om te komen tot zulke duurzame verdichting van het stadsweefsel zou de nieuwe GSV bijkomende afwijkingsmogelijkheden voorzien voor het aanbrengen van isolatie, zoals een overschrijding van de rooilijn met 14 cm. Ook de verdichting van de bestaande bebouwing wordt nagestreefd door "holle tanden" op te vullen door de bouwhoogte van de lage gebouwen op te trekken tot de bouwhoogte van de aanpalende, hogere gebouwen.

  Vernieuwend zijn bovendien de onderscheiden woningkwaliteitsvoorschriften voor gewone woningen en deelwoningen, onder meer wat betreft oppervlaktes en sanitaire voorzieningen. Op deze manier wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering creatieve woonvormen stimuleren.

  Een eerste openbaar onderzoek met betrekking tot het ontwerp van herziening van de GSV werd vroegtijdig afgesloten. Om deze reden vindt een nieuw onderzoek plaats van 14 maart t.e.m. 13 april 2019. Tot die dag kunnen belanghebbenden bezwaren of opmerkingen m.b.t. de herziening van de GSV te kennen geven aan de dienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed via rru-gsv@urban.brussels. Bezwaren en opmerkingen ingediend tijdens het initiële openbaar onderzoek moeten bovendien opnieuw worden ingediend. DLA Piper staat u hier graag verder in bij.


  Wij helpen u graag verder indien u vragen zou hebben bij bovenstaande wijzigingen inzake ruimtelijke ordening, milieu of omgeving.