DLA Pipers team inden for international handel, lovgivningsmæssige og regulatoriske forhold yder rådgivning i alle faser af lovgivningsprocessen. Ved rådgivningen om de lovgivningsmæssige rammer har vi fokus på bl.a. områderne international handelsret, monopol- og konkurrenceret samt international virksomhedsledelse.

Virksomheder, der handler med udlandet, skal overholde et utal af love og administrative regler og forskrifter, hvoraf mange har en direkte indvirkning på virksomhedernes muligheder for at drive og udvide deres forretning. Lovgivningen, de statslige institutioner og den almindelige retsopfattelse er under konstant forandring som følge af den politiske dagsorden, historiske begivenheder, retsafgørelser, interessegruppers påvirkning, ændringer i eksisterende praksis og nyhedsbegivenheder.

Vores arbejdsområder

Første skridt mod effektiv compliance er at foretage en uvildig og realistisk vurdering af de risici – det være sig lovgivningsmæssige eller i relation til compliance eller virksomhedens omdømme – som kan hindre virksomheden i at nå sine forretningsmål. 

Vi repræsenterer klienter over for nationale, overnationale og regionale myndigheder og administrative organisationer vedrørende en lang række spørgsmål af samfundsmæssig, lovgivningsmæssig, forskriftsmæssig og administrativ karakter:

  • I USA arbejder vi i tæt samarbejde med vores klienter for at fremme deres synspunkter over for præsidenten og regeringen, Kongressen og administrative styrelser. 
  • Ligeledes har vores advokater stor erfaring med at varetage klienternes interesser ved EU’s udøvende, lovgivende og dømmende institutioner. 
  • På det mere lokale plan repræsenterer vi løbende klienter i politiske spørgsmål over for nationale, regionale og statslige regeringer og myndigheder over hele verden.
  • Vi har også løbende foretræde for internationale organisationer, herunder FN, regionale traktatorganisationer og multilaterale udviklingsinstitutioner. 

I de enkelte sager foregår arbejdet på tværs af fagområder, idet vejen til succes ofte ikke er den lige vej, men kræver en nøje koordineret indsats i forskellige fora.

Derfor arbejder vores advokater og politiske fagfolk ofte på tværs af landegrænserne og faggrupperne i tværgående teams for at opnå de bedste og mest effektive resultater for vores klienter. Og som vores klienter i stigende er bevidst om, kræver det helt andre kompetencer at udøve indflydelse på lovgivningens udformning og administration end at føre sager om dens håndhævelse eller søge at omstøde nyligt vedtagne love eller regler.

Vores team består af kompetente procesadvokater og fagfolk med ekspertviden inden for et bredt spektrum af politiske emner. Vi har et af verdens største teams i advokatbranchen, som varetager klienternes interesser over for myndigheder og statslige institutioner, og vi har et verdensomspændende netværk af advokater og politiske fagfolk. Mange af teamets medlemmer har tidligere haft højtstående poster inden for staten eller på regeringsplan eller har opnået betydelig politisk erfaring gennem ledende stillinger i erhvervslivet. Blandt DLA Pipers tidligere embedsmænd kan nævnes:

Globale kontaktpersoner